Masterprogram i innovativ medicin

120 hp

Utbildningsplan, MIM2M

Kod
MIM2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 30 maj 2023
Diarienummer
MEDFARM 2023/858
Ansvarig fakultet
Medicinska fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Beslut och riktlinjer

Villkor för deltagande i undervisningen

Studenterna är skyldiga att följa de anvisningar, riktlinjer och regler som gäller för det partneruniversitet där de bedriver sina studier samt IMIMs instruktioner för genomförande av utbildningen. För att fortsätta masterstudier under år 2, måste kurser och praktik motsvarande minst 45 hp under år 1 vara godkända. För att påbörja examensprojektet 30 hp termin 4, krävs motsvarande 75 hp avklarade kurser på IMIM-programmet.

Studenterna måste byta partneruniversitet efter ett läsår. Resor sker på egen bekostnad oavsett om stipendium har tilldelats från konsortiet.

Programmet ges på engelska.

Behörighetskrav

Masterprogram i innovativ medicin (IMIM) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, och Universität Heidelberg, Tyskland, där antagna studenter läser år 1 vid ett av partneruniversiteten och år 2 vid antingen Groningen eller Uppsala. Detta innebär att det finns tre olika studiegångar där särskild behörighet till IMIM samt till de inblandade partneruniversiteten måste uppfyllas.

För start vid Uppsala universitet:

Kandidatexamen om 180 hp inom biokemi/kemi, biologi, biomedicin/medicin, bioteknik, cell-/molekylärbiologi, genetik, life science, medicinsk vetenskap eller liknande, inklusive kurser i biokemi, cellbiologi, genetik, kemi och molekylärbiologi/-genetik om sammanlagt minst 30 hp. Kunskap om och erfarenhet av relaterat laborativt arbete.

För start vid Rijksuniversiteit Groningen:

Kandidatexamen inom biologi, farmakologi, livsvetenskaper och teknologi eller bio/medicinska vetenskaper.

För start vid Universität Heidelberg:

Kandidatexamen med en fast studietid på fyra läsår (240 ECTS; motsvarande examina kan godtas) med betyg över medelvärde.

I undantagsfall kan deltagare i IMIM-programmet antas till programmet med en examen på endast 180 ECTS, under förutsättning att de kan lämna in bevis på att de utestående 60 ECTS är intjänade senast vid slutet av IMIM-programmet.

Examen måste vara inom medicin eller livsvetenskaperna (biologi, biokemi, farmakologisk vetenskap, biomedicinsk vetenskap, genetik, molekylärbiologi, bioteknologi, hälsovetenskap eller liknande). Dokumenterad akademisk spetskompetens och andra betydande prestationer utöver formell utbildning samt forskningserfarenhet. Stark motivation för en karriär inom translationell, biomedicinsk vetenskap och forskning.

För behörighet till IMIM och alla tre samarbetsuniversiteten krävs dessutom dokumenterade kunskaper i engelska med resultat från ett internationellt accepterat test.

För IELTS (akademiskt) är minimikraven ett totalresultat av 6.5 där ingen del får vara lägre än 6.0, eller Cambridge

Certificate of Proficiency in English (CPE)/ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) med minimikrav av 180.

För TOEFL är minimikraven vid internetbaserat test ett totalresultat av 90, där läs- och hörförståelse får inte vara lägre än 18, muntlig förmåga inte lägre än 20 och skrivförmåga inte lägre än 21.

Syfte

IMIM syftar till att skapa bättre förutsättningar för translationell medicinsk forskning, dvs att överbrygga gapen mellan akademisk grundforskning, privat sektor och medicinsk tillämpning genom att utbilda nästa generation av forskare och företagare som har färdigheter och kompetens att effektivt arbeta i olika multi-och interdisciplinära och internationellt konkurrenskraftiga sammanhang inom akademi och privat sektor. IMIM är ett europeiskt samarbete mellan universiteten i Groningen, Heidelberg och Uppsala, vars fokus är att skapa en internationell koppling mellan akademi och industri redan på mastersnivå. IMIM har knutit till sig ett flertal nationella och internationella industri-partners för att uppfylla programmets mål om samverkan och innovation. IMIM har i ett bredare internationellt nätverk även associerade akademiska partners i ytterligare regioner.

IMIM:s ambition är att stimulera studenterna till ett innovativt tänkande och uppmuntra till entreprenörskap för att möta framtida hälsoutmaningar och samhälleliga behov. Programmet ger studenterna möjlighet att upptäcka, integrera och tillämpa kunskap från olika disciplinära områden för att lösa komplexa translationella problem.

Programmets innehåll är interdisciplinärt, och syftar även till att förstärka denna inriktning genom att skapa en interdisciplinär sammansättning av studenter med olika akademisk bakgrund inom medicin, biologi och farmakologi. Undervisningen bedrivs vid den aktuella forskningsfronten inom starka ämnesområden vid de olika partneruniversiteten.

Samverkan mellan industri och akademi sker i en global konkurrens, och en ökad internationell rörlighet främjar nytänkande och stimulerar till utbyte av idéer och kunskap. IMIM förbereder studenter för en internationell arbetsmarknad där studenterna redan under utbildningen har skapat ett brett nätverk till arbetsliv och forskning.

Mål

Övergripande mål

Masterprogrammet i innovativ medicin ger studenterna en internationell utbildning i translationell medicin med fokus på innovation och förbereder studenterna för vidare studier på forskarutbildningsnivå samt för arbete i industrin. Under utbildningen ska studenterna stärka sin professionella kompetens och färdighet för en internationell och mobil arbetsmarknad genom att potentiella framtida arbetsgivare, såsom nationella och globala företag, involveras. Studenterna tränas i att arbeta i olika interdisciplinära och internationellt konkurrenskraftiga akademiska- och företagsmiljöer.

Studenterna ska förvärva färdigheter i att självständigt och kritiskt analysera och bearbeta data och forskningsresultat, samt färdigheter i att praktisera ett innovativt tänkande för att identifiera och lösa utmaningar inom forskning, sjukvård och industri, såsom utveckling av nya tekniker och terapier.

Mål som förväntade studieresultat

Förutom de allmänna målen för masterexamen (två års studier) i samarbetsuniversitetens nationella regler och förordningar och deras befintliga masterprogram, måste nedanstående specifika mål för IMIM vara uppfyllda:

För godkänd examen på masternivå ska studenten ha förvärvat såväl breda som fördjupade teoretiska kunskaper inom ämnesområdet translationell medicin, samt avancerad kunskap och praktisk erfarenhet av ett flertal avancerade tekniker och metoder i den aktuella forskningen inom livsvetenskaper. Med denna kunskap ska studenten:

 • självständigt, såväl som i grupp, kunna identifiera, formulera och bearbeta relevanta vetenskapliga frågeställningar inom ämnesområdet och inom givna tidsramar, både teoretiskt och experimentellt genom tillämpning av relevanta tekniker och metoder.
 • självständigt och kritiskt kunna analysera och bedöma samt på god engelska sammanställa relevanta forskningsresultat både skriftligt, i form av rapporter eller vetenskapliga artiklar, och muntligt.
 • kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsarbete, visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • kunna formulera och presentera affärsplan och forskningsplan muntligt och skriftligt.
 • ha förvärvat färdigheter att självständigt planera och driva projekt såväl inom forskning som industri, och samtidigt kunna interagera och samarbeta inom större grupper.
 • ha förvärvat en betydande kunskap och överblick av aktuella forskningsfronter, nya metoder och terapier samt dess tillämpningar och utveckling inom sjukvård och industri, resulterande i förmåga att diskutera, evaluera och dra slutsatser gällande vidare forskning och utveckling
 • utvecklat en förmåga till ett abstrakt, analytiskt, konceptuellt och innovativt tänkande
 • utvecklat förmåga att arbeta i ett interdisciplinärt och internationellt team inom forskning och /eller privat sektor
 • utvecklat färdigheter att ge, bemöta och beakta konstruktiv kritik samt evaluera eget och andras vetenskapliga arbete
 • beakta och bedöma etiska, samhälleliga och hållbarhetsaspekter i forskning- och utvecklingsprojekt såväl som erhållna resultat, samt den möjliga inverkan och konsekvenser dessa kan ha
 • kunna presentera populärvetenskapligt, både muntligt och skriftligt, forskning och resultat för olika målgrupper av icke-specialister
 • kunna använda förvärvad kunskap och teknologiska färdigheter för att identifiera och lösa problem samt generera nya idéer relaterade till ämnesområdet
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Programbeskrivning

Masterprogrammet i innovativ medicin (IMIM) ges i samarbete mellan de tre europeiska partneruniversiteten: universitet Groningen samt universiteten i Heidelberg och Uppsala. I syfte att uppfylla programmets mål om samverkan och innovation och för att utöka studenternas möjligheter till internationell forskningspraktik i akademi och i industrin finns ytterligare universitet i latinamerika (bland annat Mexiko, Chile, Brasilien och Colombia), Japan och Östeuropa (t.e.x. Estland) samt ett flertal internationella bioteknik- och läkemedelsföretag associerade till programmet.

IMIM-programmet ger en interdisciplinär utbildning, där partneruniversitetens styrkeområden kompletterar varandra enligt följande: molekylär genetik och diagnostik och biomedicinsk forskning (Uppsala); sjukdomsfysiologi och farmakologisk vetenskap, identifiering av läkemedel (Groningen) samt kliniska försöksstudier, klinisk forskning och behandlingsstrategier (Heidelberg).

Universiteten inom samarbetet har olika specialitetsinriktning och antagningskrav och därför kan studenter med olika akademisk bakgrund antas till samma program, vilket formar en interdisciplinär grupp omfattande medicin, biomedicin, biologi och farmakologi. Partneruniversitetens kurser under termin 1 ger sedan kompletterande ämneskunskaper.

IMIM integrerar vissa kurser i fyra befintliga internationella masterprogram; Molecular Medicine and Innovative Treatment (MMIT Groningen) Translational Medical Research (TMR Heidelberg) samt masterprogrammen i Molekylär medicin och Medicinsk forskning vid Uppsala Universitet, med självständiga, praktiska forskningsprojekt ('internships') utförda vid partneruniversiteten, globalt eller i associerade företag.

Alla studenter på programmet läser första året vid ett av samarbetsuniversiteten och byter därefter till UU eller Groningen.

Utbildningens innehåll och progression

IMIM-programmets första termin består av obligatoriska kurser som genomförs vid ett av de tre samarbetsuniversiteten. Under termin 2 och 3 genomför studenterna forskningsprojekt, alternativt integrerat med kurser och kursmoduler, för att under termin 4 avsluta med ett masterprojekt. Forsknings- och examenprojekt utförs i forskargrupper eller i företag.

IMIM-programmet omfattar även tre kortare obligatoriska moduler, gemensamma för alla IMIM-studenter: 'IMIM introduction' (arrangeras i Uppsala termin 1), 'Spring School Personal development' (arrangeras i Heidelberg, under termin 2) och 'Industrial Perspectives on Innovative Medicine' (IPIM) (arrangeras i Groningen, termin 3).

Vid de tre partneruniversiteten och under alla kurser på IMIM-programmet ingår kursmoduler med longitudinella student-centrerade arbeten i translationella aspekter, 'Bench to Bedside and Back' (BBB), där studenterna integrerar och applicerar sin kunskap från olika discipliner för att lösa problem inom hälso- och sjukvård. Interdisciplinära studentgrupper utför arbetet individuellt och i grupp på campus eller via videokonferenser. Under termin 1 (BBB1) inhämtar alla studenter en gemensam bakgrundskunskap och evaluerar aktuell forskning; för att under termin 2 (BBB2) identifiera problem och sammanställa en forskningsplan, vilket leder vidare till sammanställande av en affärsplan under termin 3 (BBB3). Under termin 4 (BBB4) utvecklar studenterna detta till en produkt, vilket kan utgöras av en reell forsknings- eller doktorandansökan eller ett "start-up" företag.

Kurserna ska ge både bredd och fördjupning inom flera ämnesområden förutom translationell medicin, samt ge studenterna teoretiska och praktiska erfarenheter av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom akademi, sjukvård och industri. Genom föreläsningar och seminarieserier belysande aktuell forskning utvecklar studenterna kontinuerligt sina ämneskunskaper till att vara vid forskningsfronten, en förutsättning för att generera nya idéer och för att öka studenterna anställningsbarhet.

Alla kurser läses på avancerad nivå.

Studenterna tränas i att självständigt angripa vetenskapliga frågeställningar både teoretiskt och experimentellt samt förmåga att tolka och kritiskt evaluera vetenskaplig forskning, egen som andras. Under de longitudinella modulerna tränas studenterna i att praktisera ett innovativt tänkande för att identifiera och lösa problem inom translationell medicin med applikationer inom sjukvård, forskning och industri. Här utvecklar studenterna successivt färdigheter i dagens forskningsarbete och entreprenörskap, i utvärdering av forskning, utarbetande av affärsplan och forskningsplan, för att slutligen sammanställa en faktisk ansökan.

En stor del av utbildningen utgörs av individuella forskningsprojekt där studenterna får tillämpa kunskaper och får erfarenhet av metoder och experimentellt arbete. Dessa praktiska moment varvas med inhämtande av aktuella forskningsrön och vetenskaplig litteratur, vilket främjar ett livslångt lärande. Utbildningens samverkan med industri och privat sektor ger en direkt och vidare arbetsmarknadsanknytning.

Terminerna på IMIM har följande innehåll:

Studier vid Uppsala universitet år 1 och vid Groningens universitet år 2

Termin 1

Vid Uppsala universitet ger kurser fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer, samt aktuella metoder och tekniker som används vid diagnostik och behandling. Studenterna får praktisk erfarenhet av analysmetoder för genetisk och epigenetisk variation. Ett kortare forskningsprojekt utförs vars resultat sammanställs i en vetenskaplig artikel samt presenteras vid publika seminarier. Under första terminen följer dessutom studenterna en seminarieserie med målet att träna sina färdigheter som omfattar bland annat, forsknings- och bioetik, biobanker, kulturell intelligens, entreprenörskap och presentationsteknik) samt en modul som innehåller bioinformatik.

Medicinsk genetik och cancer; molekylära mekanismer 15 hp 

Molekylärmedicinsk Teknik 15 hp 

(Modulen 'Bench to Bedside and Back', BBB1, ingår i kurserna)

Termin 2

Vid UU ges kursen Avancerad forskningspraktik, 30 hp, där studenten planerar och utför experimentellt arbete i en forskargrupp eller företag. Projekted utförs under handledning av en kvalificerad mentor och resultaten  redovisas skriftligt och muntligt. Dessutom ges teoretisk forskningsinriktad undervisning i aktuella temaområden. BBB2 och Spring School inkluderas i kursen.

Terminerna 3 och 4 vid Groningens universitet genomför studenterna 34 ECTS forskningsprojekt i en forskargrupp eller i privat sektor inom området bio-/medicinsk eller farmakologisk läkemedelsinnovation. Studenterna tränas i att designa och utföra experiment som angriper problemställningar inom biomedicinsk, klinisk och farmakologisk vetenskap, tolka data varefter de skriftligt och muntligt presenterar projektet. Studenten tränas även i att skriva och evaluera innovativa forskningsanslags-ansökningar.

Summer School Industrial Perspectives of Innovative Medicine (IPIM; 2 ECTS)

BBB3 (4 ECTS)

Research project II ( 34 ECTS)

Fit for practice 2 (2 ECTS)

Writing and defending your own PhD Research Proposal ( 8 ECTS)

Elective courses (10 ECTS) 

Studier vid Groningens universitet år 1 och vid Uppsala universitet år 2

Termin 1 i Groningen ger kurser för baskunskaper i cellbiologi och belyser aktuella frågeställningar inom biomedicinsk och farmakologisk vetenskap, omfattande bl a celldifferentiering, genomik och medicinsk kemi. Studenterna tränas i att kritiskt evaluera vetenskaplig litteratur samt att skriftligt och muntligt presentera vetenskap. Kurserna ger även teoretisk och praktisk kunskap om ett flertal aktuella tekniker inom biomedicinsk och farmakologisk vetenskap, såsom användande av modellorganismer, "imaging", farmakologi och läkemedelsutveckling. Studenterna tränas i att formulera forskningsproblem samt i att applicera adekvata tekniker för att lösa dessa. Termin 2 genomför studenterna ett 25 ECTS forskningsprojekt i en forskargrupp.

Mechanisms of disease and innovative therapies (11 ECTS)

Experimental techniques in research (9 ECTS)

BBB1 (4 ECTS)

Springschool (2 ECTS)

BBB2 (4 ECTS)

Research project I ( 25 ECTS)

Elective course (5 ECTS)

Termin 3

Vid UU ger kursen Avancerad forskningspraktik, 30 hp (inkluderande IPIM och BBB3) praktisk erfarenhet av ett individuellt forskningsprojekt endera vid forskningsinstitution eller i företag samt undervisning i nya metoder och tekniker för biomedicinsk forskning. Studenten skriver även en översiktsartikel över forskningsområdet och redovisar projektet skriftligt och muntligt.

Termin 4

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete (30 hp) i form av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt utfört i forskargrupp eller företag, nationellt eller internationellt.

Masterprojekt i Innovativ medicin 30 hp (omfattar BBB4)

Studier vid Heidelbergs universitet år 1 och vid Uppsala universitet år 2

Termin 1

Studenterna får kunskap om grundläggande molekylär- och cellbiologi, orsaker till sjukdomsprocesser samt molekylära laborativa tekniker. De får applicera laborativa och biostatistiska metoder på medicinska frågeställningar och tolka resultat. Kurser tar upp aktuella frågeställningar om diagnos, kliniska behandlingar, "imaging", radioterapi samt design av kliniska studier inom molekylär onkologi, neurobiologi och vaskulär biologi. Kortare forskningspraktik utförs i forskargrupp eller klinik där studenterna får formulera en translationell problemställning samt muntligt och skriftligt redovisa forskningsprojektet. Fallstudier utförs som beskriver hur translationella terapier utvecklas till etablerade terapeutiska strategier. Även biobanking, läkemedelsutveckling och kommersiell applikation av medicinska tekniker och produkter ingår.

Module 1. The biological basis of disease. 7 ECTS

Module 2. Diagnosis and clinical treatment 6 ECTS

Module 3. Research in practice 10 ECTS (innehåller BBB2 4 ECTS)

                 

Module 4. Translation in lab and clinics 7 ECTS

Termin 2 

Studenterna utför ett forskningsprojekt, Module 5. Research project  30 ECTS. Research project with written and oral presentation. Terminen omfattar de IMIM-specifika momenten BBB1 (4 ECTS) och Spring School (2 ECTS).

Termin 3 och 4 vid Uppsala universitet som ovan.

Gemensamma moduler för alla IMIM studenter oavsett universitet

BBB1-4 ingår på respektive termin vid alla tre universiteten.

IMIM-programmet startar med Introduktionsdagar vid Uppsala universitet (kick-off) där longitudinella 'Bench to Bedside and Back' (BBB1)-modulen initieras och ett flertal företag associerade med IMIM presenteras.

Under termin 2 (BBB2) ges en obligatorisk modul, 'Spring School Personal development', som ges årligen i Heidelberg och omfattar träning av olika färdigheter i ledarskap, skriftlig och muntlig kommunikation och en företagsmässa.

I termin 3 (BBB3) ingår en obligatorisk modul, 'Industrial Perspectives on Innovative Medicine' (IPIM), omfattande entreprenörskap, intellektuell äganderätt och forskningsfinansiering, där representanter från privata sektorn (Pharma/Drug Discovery; Biotech; Diagnostics; and Food & Nutrition) medverkar med interaktiva föreläsningar och workshops. Under kursen utarbetar och presenterar studenterna egna forskningsansökningar. IPIM organiseras årligen i Groningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, både på campus och online, samt obligatoriska seminarier, demonstrationer, webbaserade uppgifter, experimentella och teoretiska moment samt projektarbeten i forskningslaboratorier eller i företag, studiebesök, symposier och event. Ett betydande inslag i undervisningen utgörs av studentdrivet lärande och interaktion mellan partneruniversiteten. Undervisningen är på engelska.

Examination

Skriftliga prov, uppgifter och rapporter även i form av vetenskapliga artiklar, produkt/affärsplan, forskningsplan och ansökningar samt muntliga presentationer och peer-reviews i seminarie- eller symposieform. Stor vikt läggs vid självständighet och visad aktivitet.

Examen

Programmet leder till en Medicine masterexamen med Medicinsk vetenskap som huvudområde. Studenten kan även ansöka om dubbelexamen från det partneruniversitet där studier bedrivits.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin