Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

60 hp

Utbildningsplan, THD2N

Kod
THD2N
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166
Ansvarig fakultet
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2017-06-21 ska vid Uppsala universitet fr.o.m. höstterminen 2018 finnas ett magisterprogram i hållbar destinationsutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Syfte

Efter genomgånget program kan studenten avlägga magisterexamen med huvudområde hållbar destinationsutveckling. Programmet ska ge den studerande de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som krävs för kvalificerat yrkesliv inom sektorn för hållbar destinationsutveckling. Programmet ger studenterna insikt i hur hållbar utveckling kan uppnås i skärningspunkten mellan hållbarhet och destinationsutveckling, med hänsyn tagen både till regionala behov och behov inom besöksnäringen. Programmet ger anställningsbarhet inom offentligt utvecklings- och strategiarbete samt förvaltning, särskilt med inriktning mot natur- och kulturresurser. Programmet ger vidare anställningsbarhet inom offentliga och privata destinationsbolag, och inom affärsutvecklings- hållbarhets- och Corporate Social Responsibility-arbete inom regionala, nationella och internationella företag inom besöksnäringen och offentlig förvaltning. Programmet ger också kompetens att starta och driva besöksnäringsföretag över hela världen i besöksnäringsintensiva regioner.

Utbildningen har tre olika inriktningar och studenterna väljer en av dessa: "Tillämpad kulturarvspolitik", "Hållbara naturbaserade destinationer" och "Entreprenörskap för destinationsutveckling". Utbildningen knyter an till aktuell forskning inom ämnesområdet, vilket ger goda möjligheter för studenten att fortsätta med forskarstudier. Examensarbetet görs inom fördjupningsområdet. Utexaminerade studenter förväntas arbeta både nationellt och internationellt inom näringsliv, myndigheter och akademi.

Mål

Mål för magisterexamen

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).

Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en magisterexamen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten

inom området för programmet kunna:

 • förstå system och sammanhang inom vilka destinationsutveckling sker, och kunna analysera dessa vad gäller de olika dimensionerna för hållbarhet; ekonomiskt, ekologiskt och socialt (K, F, V)
 • analysera och utvärdera destinationsutveckling och hållbarhet för att få förståelse för möjlig problemlösning för framtidens hållbara destinationsutveckling (K, F)
 • använda sin etiska kompetens, skapa bilder av, specificera, tillämpa, förhandla och skapa samsyn kring värderingar, principer, mål och visioner för hållbar destinationsutveckling (F, V)
 • tänka strategiskt, designa och implementera interventioner, övergångar, transformativ styrning och innovationer för hållbar destinationsutveckling (K, F)
 • samverka och skapa en positiv lärandemiljö, motivera och understödja gemensamt utforskande av och problemlösning för hållbar destinationsutveckling, samt kunna kommunicera med olika målgrupper muntligt och skriftligt (F, V)

K står för kunskapsmål, F för färdighetsmål och V för värderingsmål.

Programmets uppläggning

Det tvärvetenskapliga programmet i hållbar destinationsutveckling är upplagt med kurser gemensamma för programmets alla studenter, samt med tre olika inriktningar, som studenterna väljer mellan. De gemensamma kurserna är introduktion till hållbar destinationsutveckling, projektkurs och metodkurs på vardera 7,5 hp, samt ett avslutande examensarbete på 15 hp. Det tre valbara inriktningarna är:

 • Tillämpad kulturarvspolitik
 • Hållbara naturbaserade destinationer
 • Entreprenörskap för destinationsutveckling

Dessa inriktningar är vardera på 22,5 hp. Studenterna väljer en av dessa inriktningar, och får väsentligen fördjupade kunskaper inom valt område.

Undervisningen är till stor del interaktiv med praktiska övningar. Kursernas utformning ger studenterna både relevanta ämneskunskaper, fördjupning inom valfritt område, samt färdigheter att praktiskt omsätta dessa kunskaper i hållbar destinationsutveckling. Studenterna bidrar med sina olika ämneskunskaper och erfarenheter i individuella- och grupparbeten. Detta ger god träning för arbetslivet.

Kursinnehållet inom samtliga inriktningar är avvägt för att passa yrkes­verksamhet inom företag och myndigheter. Kritiskt tänkande och skrivförmåga utgör väsentliga delar av programmet och är viktiga i yrkeslivet. I examensarbetet tillämpas dessa förmågor i ett självständigt examensarbete om minst 15 hp, vilket kan utföras inom universitetet, vid ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Magisterprogrammets undervisning bygger vidare på de olika erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig in i den tvärvetenskapliga utbildningen. Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt eget och sina medstudenters lärande. Programmets lärare har huvudansvar för att skapa goda förutsättningarna för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningen vilar på studentaktiverande pedagogik, och undervisningsformer i programmet är föreläsningar, seminarier, studiebesök, problembaserade- och case-övningar, forskningsbaserade problem samt projektarbeten. I en projektkurs övar och tillämpar studenterna de kunskaper som erhållits under tidigare kurser för analys, ledarskap och kommunikation. I projektkursen och i examensarbetet kommer studenterna att arbeta med aktuell besöksnärings- och/eller regional destinationsutvecklingsproblematik, för att hitta konkreta lösningar. Studenterna kommer alltså under utbildningen att möta verkligheten utanför klassrummet och omsätta sina kunskaper praktiskt.

Skriftlig och muntlig kommunikationsträning förekommer under hela programmet för att ge studenterna goda kommunikativa färdigheter. Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för filosofie magisterexamen med hållbar destinationsutveckling som huvudområde.

Magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut

En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Övriga föreskrifter

För att kunna antas till senare del av programmet ska studenten:

 • uppfylla behörighetskraven för programmet.
 • ha 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen.
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna följa programmet på den nivå studenten antas till, vilket innebär att studenten kan läsa minst 15 hp inom studieplanen på den termin och program studenten antas till. Övriga 15 hp specificeras också i den individuella studieplanen.

Samtliga punkter ovan måste vara avklarade, och kurserna avslutade (delkurser räknas inte), senast vid sista kompletteringsdag (se nedan). Studenter kan endast antas till senare del av program om det finns plats på programmet den aktuella terminen.

För studenter som antas till senare del ska en individuell studieplan för första terminen upprättas av programmets studievägledare.

För studiestart vårtermin är ansökningsperioden 15 september - 15 oktober. Underlag för ansökan kan kompletteras fram till och med den 1 december (inför vårterminen). Om angivna datum för sista ansökningsdag eller kompletteringsdag infaller på helgdag förskjuts deadline till närmast påföljande vardag. Efter sista ansökningsdag finns möjlighet till sen anmälan fram till och med terminsstart. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in. 

Om antalet behöriga sökanden är fler än antalet möjliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin