Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

Utbildningsplan, SMD2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SMD2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 november 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/131 Doss 3:1:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media, Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande varav minst 60 hp eller motsvarande i ett datarelaterat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Syfte

Programmet är inriktat på interaktionsdesign och användbarhet hos IT-system. Det ger den kunskap som behövs för att arbeta med alla typer av användbarhetsfrågor, att självständigt leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess samt att arbeta med användbarhetsfrågor under ett datorsystems hela livscykel. Programmet förbereder för att kunna bedriva forskning inom huvudområdet.

Mål

Mål uttryckt som förväntat studieresultat

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Utöver dessa examensmål skall studenten även:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt dess beprövade erfarenhet
 • visa fördjupad kunskap om användbarhetsrelaterade metoder för analys, design samt utvärdering av IT-system
 • visa förmåga att delta i och driva införandeprocesser samt genomföra användbarhetsutvärderingar
 • visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra verksamhetsanalyser, användarstudier och uppgiftsanalyser
 • visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder utforma en väl fungerande interaktion mellan människan och datorn i samspel med organisationen och samhället
 • visa förmåga att bygga och utvärdera prototyper av användargränssnitt till IT-system
 • visa insikt i IT-systems möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället samt människors ansvar för hur den används
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper

Programmets uppläggning

Progression i utbildningen

Kurserna under första året är en bas som möjliggör en meningsfull ”halvtidsavgång” med magisterexamen. Under år två är kurserna närmare forskningsfronten och bygger till stor del på den forskning som bedrivs vid de två institutionerna.

Programmets innehåll:

Termin 1

Metoder inom MDI

Interaktionsdesign

Användbarhetsutvärderingar

Teorier och modeller inom MDI

Termin 2

Användarcentrerad systemdesign

Avancerad interaktionsdesign

Gränssnittsprogrammering

Människor i komplexa system

IT, etik och organisation

Termin 3

Fritt val, bland följande teman:

Sociala medier

Perception och visuell design

Användbarhet i praktiken

Universell design

Termin 4

Uppsats

Om studenten väljer att avgå med magisterexamen utgår tre av kurserna under termin 2 och ersätts av ett examensarbete om 15 hp.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, projektuppgifter, handledning och laborationer. Varierande examinationsformer kommer att tillämpas med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning. En ambition är att för ett stort antal kurser bedriva undervisningen i projektform med någon form av näringslivsanknytning.

Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Programmet leder till en masterexamen om 120 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion, varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Urval

Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Väldokumenterade kunskaper i objektorienterad programmering ger företräde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin