Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

Utbildningsplan, SMD2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SMD2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 november 2013
Diarienummer
SAMFAK 2013/124 Doss 3:2:1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media
Övrig(a) medverkande institution(er)
Institutionen för informatik och media, Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande med minst 30 hp eller motsvarande i ett datarelaterat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska)

Syfte

Utbildningens huvudområde är människa-datorinteraktion, vilket inbegriper

 • Teorier och metoder för att undersöka samspelet mellan IT-system och människor
 • Teorier och metoder för utformning av IT-baserade system, artefakter, och tjänster ur människors/människans/ett människocentrerat perspektiv
 • Teorier och metoder för utvärdering och förändring av IT-baserade lösningar med ett människacentrerat perspektiv

Programmet ger den kunskap som behövs för att arbeta med alla typer av människoperspektiv på IT-baserad teknik, att självständigt delta i och planera en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess, att utveckla innovativa IT-baserade system, tjänster och artefakter, samt att underhålla och vidareutveckla datorsystem med människan i fokus. Programmet förbereder för att kunna bedriva forskning inom huvudområdet.

Mål

Mål uttryckta som förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad kunskap om människocentrerade perspektiv på IT-baserade system, tjänster och artefakter
 • visa fördjupad kunskap om bredden av värdeperspektiv som finns på IT-baserade system, såsom hållbarhet, integritet och demokratiaspekter
 • visa orienterande kunskap om politiska, kulturella, ekonomiska och organisatoriska perspektiv på IT-baserade system, tjänster och artefakter
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
 • visa fördjupad kunskap om människocentrerade och värdemedvetna metoder för analys, design samt utvärdering av IT-baserade system, tjänster och artefakter samt deras vetenskapliga grund
 • visa förmåga att med ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla och utvärdera metoder och designlösningar för IT-system, tjänster och artefakter

Färdighet och förmåga

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera, och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera sitt arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa förmåga att ge och ta konstruktiv kritik om eget och andras arbete
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • visa färdighet att med hjälp av en eller flera interaktiva tekniker och material producera funktionella prototyper.
 • visa förmåga att delta i och planera IT-relaterade förändringsprocesser
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och förmåga att aktivt delta i sådana samarbetsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att undersöka och värdera de sociala och etiska konsekvenserna av IT-baserade system, tjänster och artefakter
 • visa förmåga att integrera etiska perspektiv i IT-baserade lösningar
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Programmets uppläggning

Programmets innehåll:

Termin 1

Metoder inom MDI

Interaktionsdesign

Användbarhetsutvärderingar

Teorier och modeller inom MDI

Termin 2

Användarcentrerad systemdesign

Avancerad interaktionsdesign

Gränssnittsprogrammering

Människor i komplexa system

IT, etik och organisation

Termin 3

Fritt val, bland följande teman:

Sociala medier

Perception och visuell design

Användbarhet i praktiken

Universell design

Termin 4

Uppsats

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, projektuppgifter, handledning och laborationer. Varierande examinationsformer kommer att tillämpas med hänsyn till kursernas innehåll och uppläggning. En ambition är att för ett stort antal kurser bedriva undervisningen i projektform med någon form av näringslivsanknytning.

Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Programmet leder till en masterexamen om 120 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Masterexamen kan utöver kurser på avancerad nivå bestå av kurs eller kurser på grundnivå motsvarande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning inom huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 högskolepoäng med huvudområdet människa-datorinteraktion, varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Urval

Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av kvantitet/antal högskolepoäng och kvalitet/betyg på högskolekurser inom området för utbildningen. Väldokumenterade kunskaper i objektorienterad programmering ger företräde.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin