Forskning

Forskningsstationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder fantastiska möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Stationen nyttjas för både forskningsprojekt inom universitetet liksom av externa forskare, samt för projekt- och examensarbeten. Förutom ett antal forskningsprojekt har ett antal avhandlingar, publicerade artiklar och examensarbeten producerats vid Ar.

Forskning Ar bildobjekt

Avslutade projekt

 • GRASS - Algodling i Östersjön
  ansvarig forskare: Gunilla Rosenqvist, Uppsala universitet
 • Pilotprojekt för undersökning av effekter av säl och skarv på fiskbestånd kring Gotland - ansvarig forskare: Karl Lundström, SLU
 • Effekter av havsförsurning på reproduktion hos marin- och brackvattens fiskar - ansvarig forskare: Josefin Sundin
 • Utveckling av ett flodkräftbestånd (Astacus astacus) över tid – effekter på tillväxt, könsmognad, könskvot och migrationsmönster - ansvarig forskare: Rolf Gydemo, Länsstyrelsen I Gotland län
 • Sexuell selektion och livshistoria hos kantnålsfiskar vid utbredningsgränsen - ansvariga forskare: Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund
 • Konkurrens mellan avkommor under hanens graviditet hos kantnålsfiskar - ansvariga forskare: Mario Cunha, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund
 • Läkemedelsutsläpp och dess effekter på akvatiska organismer - ansvarig forskare: Josefin Sundin.
 • Beståndsövervakning för hållbar förvaltning av flundra på Gotland - ansvarig forskare: Anders Nissling
 • Populationsstruktur skrubbskädda (BONUS INSPIRE) - ansvarig forskare: Anders Nissling
 • Effekter av övergödning, försurning och syrebrist på sexuell selektion hos kantnålsfiskar - ansvariga forskare: Josefin Sundin, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund
 • Betydelsen av bortforsling av alger för rekrytering av plattfisk - ansvarig forskare: Jesper Martinsson
 • Utveckling av ett gotländskt flundrefiske – resursnyttjande och förvaltning - ansvarig forskare: Anders Nissling
 • Hur miljöförändringar kan inverka på reproduktionen hos sandstubb (Pomatoschistus microps) - ansvarig forskare: Isabel Mück, Universität Tübingen (Tyskland)
 • Studier av torskens beteende vid fångst med burar - ansvarig forskare: Sven-Gunnar Lunneryd, SLU
 • Äggproduktion hos piggvar och skrubbskädda - ansvarig forskare: Anders Nissling
 • Plattfiskars yngelbiologi - med fokus på piggvar - ansvarig forskare: Jesper Martinsson
 • Reproduktionsframgång hos tre arter av familjen spättor (Pleuronectidae) i Östersjön - ansvariga forskare: Anders Nissling och Lars Westin
 • Beståndsutveckling hos torsk och skarpsill i Östersjön – faktorer som påverkar balansen i Östersjöns fisksamhälle - ansvarig forskare: Anders Nissling
 • Energiresurser och reproduktion hos sill/strömming i Östersjön - ansvarig forskare: Anders Nissling
 • Havsöringens ekologi i små vattendrag - ansvarig forskare: Peter Landergren
 • Gäddans rekrytering i kustområdena runt Gotland - ansvarig forskare: Peter Landergren
 • Lek av regnbåge (Oncorhynchus mykiss) i gotländska vattendrag – hot mot naturliga havsöringsbestånd? - ansvarig forskare: Peter Landergren
 • The interaction of MHC – mediated mate choice and plastic immune challenge on mate choice behavior in Syngnathus typhle and Nerophis ophidion - ansvariga forskare: Olivia Roth, Gunilla Rosenqvist och Anders Berglund
 • Within-population selection component analysis to identify the signature of sexual selection in a population of straight-nosed pipefish, and among-population phenotypic and genome-wide variation to identify how much sexually selected genomic and phenotypic variation exists and how population structure affects the signature of selection - ansvariga forskare Sarah Flanagan, Gunilla Rosenqvist, Anders Berglund och Adam Jones.

Vill du bedriva forskning här?

Vid stationen finns möjligheter att driva egna projekt. För närvarande finns det totalt 8 bäddar på stationen. Läs mer om lokaler, utrustning och bokning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin