Medel för framtagande av forskningsansökningar

För att utveckla nya forskningsprojekt inom fältet hållbar kulturvård, och på så vis stärka forskningsmiljön på Campus Gotland, erbjuder SuHRF ekonomiskt stöd till framtagande av forskningsansökningar.

Medel för framtagande av forskningsansökningar kan sökas av en enskild forskare, verksam vid Campus Gotland, men ansökan ska vara väl förankrad hos den institution där forskaren är anställd. Ansökningar som gynnar forskningsmiljön vid och samarbeten mellan forskare och institutioner inom Campus Gotland prioriteras. Forskningsprojektet som ska utvecklas med hjälp av SuHRFs medel ska involvera fler än en forskare verksam vid och helst flera institutioner på Campus Gotland. Samarbete med forskare från andra institutioner, både inom och utanför Sverige, uppmuntras.

Medel kan sökas för att täcka kostnader för:

· Arbetstid, för forskare verksam(ma) vid Campus Gotland, som ägnas åt att skriva forskningsansökan maximum motsvarande en månads heltid för en person, och/eller

· Resa och boende för forskare som ska skriva forskningsansökan tillsammans med forskare verksam vid Campus Gotland. Medel söks för att bjuda in en forskare till Campus Gotland som under en kortare vistelse (en till två veckor) ska skriva en forskningsansökan tillsammans med en forskare vid Campus Gotland. Vistelse ska dock motiveras i ansökan eftersom SuHRF uppmuntrar samverkande forskare i ansökningsskedet att kommunicera digitalt. Medel kan också, under särskilda omständigheter, beviljas för forskares resa från Campus Gotland för att skriva forskningsansökan tillsammans med extern(a) forskare. Särskild motivering av resan och hur den stärker forskningsmiljön på Campus Gotland krävs. I de fall vistelse eller resa är befogad uppmuntrar SuHRF hållbart resande.

Ansökan lämnas in fortlöpande under året, för att kunna behandlas så fort som möjligt.

I ’Guidelines for Application Pdf, 250 kB.’ finns detaljerade anvisningar och ansökningsformulär.

Ansökan skickas till:

Anna Karlström
Sustainable Heritage Research Forum
Kulturvård
Uppsala University Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin