Vad är genusvetenskap?

Vad är egentligen genusvetenskap och vad menas med "genus"? Här hittar du en kort beskrivning av genusvetenskap som ämne och betydelsen av begreppet "genus".

Genusvetenskap syftar till att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av kön/genus samt belysa de processer genom vilken skillnad mellan könen skapas och upprätthålls. Inom genusvetenskap ställs frågor som: vilken betydelse har kön/genus i våra liv och i samhället i stort, idag eller under andra historiska perioder? Hur ”görs” kön/genus i, till exempel, medier, kultur, nära relationer, politik och arbetsliv? En central fråga för ämnet är makt och maktrelationer, vilket innebär att fokus i genusforskning ofta ligger på hur kön/genus samspelar med andra maktdimensioner, som exempelvis sexualitet, rasifiering, materiella omständigheter, funktionalitet och ålder – utifrån vad som brukar kallas intersektionella perspektiv.

Genusvetenskap växte delvis fram ur kvinnoforskningen, vilken initialt handlade om att synliggöra kvinnors erfarenheter i en mansdominerad värld. Idag är ämnet genusvetenskap ett starkt utbildnings- och forskningsämne såväl i Sverige som internationellt och har numera betydligt större bredd, där många olika förståelser kring hur kön/genus skapas, görs och upprätthålls existerar och diskuteras. Forskning om kvinnors erfarenheter finns kvar inom genusvetenskapen, men ämnet omfattar idag även, till exempel, maskulinitetsstudier, queer- och sexualitetsstudier, samt människa-djurstudier.

Det finns genusforskare inom alla vetenskapsområden, såväl samhällsvetenskap och humaniora, som naturvetenskap, teknik och medicin. Genusvetenskap är därmed ett fält där många olika vetenskapliga synsätt existerar parallellt och där forskningsfrågor, forskningsfokus, metoder och teorier varierar, utmanas och utvecklas. Det är svårt att beskriva genusvetenskap som ett homogent ämne. Genusvetenskap beskrivs därför ofta som en tvärvetenskap, vilket innebär att den spänner över och utmanar traditionella gränsdragningar mellan olika vetenskapsområden och discipliner.

Vid Centrum för genusvetenskap har vi i uppdrag att bedriva forskning och utbildning som inkluderar såväl sociala som biologiska perspektiv på genus.

Läs mer om vår forskning

Om du är mer nyfiken på ämnet genusvetenskap så finns det en bra text om genusvetenskap framtagen och utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning på Wikipedia.

Vad är genus?

Genus (engelska gender) är ett begrepp som används inom genusvetenskapen för att urskilja kön som en biologisk kategori med utgångspunkt i reproduktion, från sociala och kulturella beteenden och förståelser som antingen ”manliga” eller ”kvinnliga”. Genus anses formas kring de normer och förväntningar som finns på kvinnor och män i det samhälle de lever i medan kön, i det här sammanhanget, ofta avser biologiska skillnader. Genus som analytiskt begrepp möjliggör granskning av normativa binära förståelser av kön, men också av normöverskridande identiteter och praktiker. Var gränsdragningen mellan kön och genus går diskuteras både inom och utanför genusvetenskapen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin