Webbaserade utbildningar och digitala resurser

För dig som vill lära dig mer om våld finns det flera olika webbaserade basutbildningar och digitala resurser. Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Webbkurs om våld

Tidsåtgång: ca 3 timmar

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå kursen.

Webbkursen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. I kursen finns ett särskilt gruppspår som hjälper dig som ska utbilda till exempel ett arbetslag. Innehållet i kursen går att anpassa efter din yrkesroll och dina förkunskaper.

Webbkurs om våld

Illustration från webbkurs om våld på en kvinna utanför ett socialtjänstkontor

Att förebygga våld – en grundkurs (Jämställdhetsmyndigheten)

Tidsåtgång: ca 1-2 timmar

Webbkursen "Att förebygga våld – en grundkurs" har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten. Kursen ger kunskap om hur ett förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor kan bedrivas och utvecklas. Den riktar sig till alla som vill skapa förutsättningar för ett långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete, oavsett sin roll i en organisation.

Det krävs inga förkunskaper. Innehållet i kursen bygger på handboken "Inget att vänta på". Kursen är kostnadsfri och öppen för alla.

Att förebygga våld – en grundkurs (Jämställdhetsmyndighetens webbplats)

Basprogram om våld mot barn – Barnafrid

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Barnafrids digitala basprogram ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa våldsutsatta barn. Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för. Du får också lära dig att upptäcka våld och agera på rätt sätt när du befarar att ett barn far illa.

Basprogrammet är framtaget av Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Gruppspåret innehåller handledning samt underlag för fördjupande diskussioner och praktiska övningar.

Basprogram om våld mot barn (Barnafrids webbplats)

Webbkurs heder – Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Tidsåtgång: ca 2-4 timmar

Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten, skolan och förskolan. Den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende. Som förkunskap rekommenderas att du går webbkurs om våld.

Webbkursen är framtagen för att användas i grupp. En handledning finns tillgänglig för den som ska leda träffar med stöd av kursen.

Webbkursheder.se

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Tidsåtgång: ca 2-3 timmar

Utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Utbildningen har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp.

Webbkurs om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel (Jämställdhetsmyndighetens webbplats)

Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

Tidsåtgång: ca 1-2 timmar

Kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. I kursen får du lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld. Utbildningen har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Gruppspåret är anpassat för två olika grupper, för dig som chef och för dig som kollega. Till gruppspåret finns en handledning.

Webbkursen Våld i nära relation – agera som som chef eller kollega (Jämställdhetsmyndighetens webbplats)

Fler digitala resurser för arbetet mot våld

Kompetensstöd till vården, kommuner och lärosäten

De nationella metod- och kompetensstöden "Webbstöd för kommuner", "Webbstöd för vården" och "Webbstöd för lärosäten" ger konkret stöd i vardagen och är särskilt anpassade för medarbetare i kommuner, hälso- och sjukvård och tandvård samt lärare på universitet och högskolor.

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för vården

Webbstöd för lärosäten

NCK:s kunskapsbank och universitetskurser

På webben finns även NCK:s kunskapsbank som samlar kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Via NCK:s webbplats kan du också läsa mer om och ansöka till universitetskurser samt hitta mer information om Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män samt Stödlinjen för transpersoner.

NCK:s kunskapsbank

NCK:s universitetskurser om våld

Om stödlinjer för våldsutsatta

Fyra webbkurser hos Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram fyra webbkurser till olika målgrupper som ett stöd i arbetet mot våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning.

Kurser om våld i nära relationer på Myndigheten för delaktighets webbplats

Webbutbildning om könsstympning

Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande. Framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet.

Socialstyrelsens webbsida "Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor"

Webbutbildning: Våld mot äldre

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Framtagen av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens webbutbildning "Om våld mot äldre"

Webbutbildning: Sex mot ersättning

Webbutbildning med två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Båda innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar. Framtaget av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens webbsida "Sex mot ersättning och sexuellt exploatering"

Webbaserat stöd: Vad är sexuella trakasserier?

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats får du kunskap om vad sexuella trakasserier är, vart du kan vända dig om du har blivit utsatt, vilka lagar och regler som kan bli aktuella och vad du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare har för ansvar och skyldigheter. Här finns även handböcker, checklistor och tips. Framtaget av Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndighetens webbsida "Sexuella trakasserier"

Metodstöd: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våldsutsatthet. Teoretisk fördjupning samt förslag på metoder och arbetssätt. Framtaget av Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skånes webbsida med publikationen "Intersektionella perspektiv"

Webbplatsen kunskapsguiden.se

En webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här finns publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor med mera. Framtagen av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin