Bo Wagner Sørensen

Bo Wagner Sørensen
Titel:
PhD i antropologi
E-post:
bowas86@gmail.com

Presentation

Bo Wagner Sørensen forskar om våld mot kvinnor; våld som fenomen och begrepp; våld och etnicitet; våld i ett tvärkulturellt perspektiv; hedersrelaterat våld; sexuellt våld; behandling av våldsamma män.

Hans forskning är antropologisk och övervägande kvalitativ och särskilt inspirerad av antropologisk och feministisk våldsforskning.

Medlem av Voldsobservatoriet och forskarnätverket The European Network on Gender and Violence (ENGV). Har ingått i det nordiska nätverket Glappet. 

Bo Wagner Sørensens intresse för våld väcktes i samband med fältarbete i Nuuk, Grönland åren 1988-89. Det som särskilt intresserade honom var hur kvinnor och män i Nuuk uppfattade och förklarade våldet, det vill säga lokala våldsförståelser och våldsförklaringar. Fältarbetet och det efterföljande doktorandprojektet finansierades av Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd och resulterade i boken ”Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold i Grønland ” (1994) samt en lång rad artiklar.

År 2011 gav Bo Wagner Sørensen ut boken ”Familien betyder alt: Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier” i samarbete med kollegorna Sofie Danneskiold-Samsøe och Yvonne Mørck. Boken baseras på fältarbete och intervjuer med 42 kvinnor och en lång rad medarbetare på kriscentra och skyddade boenden i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien och Turkiet. Forskningsprojektet, som pågick 2009–2010, initierades av krisecentret Danner och TrygFonden och finansierades av TrygFonden. Därefter har han publicerat en lång rad artiklar baserade på materialet från detta projekt tillsammans med de ovan nämnda kollegorna.

År 2012 arbetade Bo Wagner Sørensen med forskningsprojektet ”Voldsfortællinger og voldsforståelser: Et komparativt antropologisk studie af voldsramte etnisk danske kvinder og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund” med anslag från Det Frie Forskningsråd/Samfund og Erhverv (FSE). Syftet var att identifiera och analysera likheter och skillnader i sättet på vilket kvinnor berättar om och förstår det våld som de har varit utsatta för. Bo Wagner Sørensen intervjuade 20 kvinnor, som berättade om sina erfarenheter av våld. Projektet presenterades i en rad artiklar (se till exempel Sørensen 2013), och han arbetar nu med intervjumaterialet inför kommande publikationer.

Bo Wagner Sørensen har fortlöpande intresserat sig för danska behandlingar för våldsutövare. I vilket utsträckning är det meningsfullt att behandla ett fenomen som att använda våld? Vad anser behandlarna att det är för problem som ska behandlas? Se Sørensen 2013 och 2015.

År 2019 utgav Bo Wagner Sørensen boken ”Æresrelateret social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde” i samarbete med kollegorna Sofie Danneskiold-Samsøe och Yvonne Mørck. Boken bygger på antropologisk och sociologisk teori om ära, våld, kön och kultur. Den bygger också på intervjuer med 44 yrkesverksamma ("frontmedarbejdere") och berättelser från debattörer och författare med etnisk minoritetsbakgrund. 

Bo Wagner Sørensen har fortlöpande kritiserat det könsneutrala våldsperspektivet som dels kommer till uttryck i terminologin där "(mäns) våld mot kvinnor" ersätts med "partnervåld", dels kommer till uttryck i en förståelse av våldet: att det krävs två parter för att slåss, och att kvinnor är lika våldsamma som män. Han har under 2019 tillsammans med två kolleger varit redaktör för ”Kønsneutral voldsforståelse”, ett temanummer av tidskriften Social Kritik.

Publikationer i urval:

Sørensen, Bo Wagner (2024) "Rodfæstede myter om partnervold i Danmark" i T. Baumbach, L. K. Minke & T. Søberg (red.): Partnervold og partnerdrab - samfundets blinde vinkel; s. 317-339 København: Djøf Forlag.

Sørensen, Bo Wagner (2023) "Hvem gør hvad mod hvem? Seksuel vold i Grønland" i O. Høiris, O. Marquardt & C. Andreasen (red.): Magt og autoritet i Grønland; s. 529-558. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Sørensen, Bo Wagner (2020): Voldsudøveres teknologiske snilde: Mikroovervågning, digital vold og kønsteknologi.Tidsskriftet Antropologi 81, s. 117-125.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen (2020) "Børns rettigheder og æreskultur" i A. F. Jacobsen & A.-D. Hestbæk (red.): Børns rettigheder – i socialfagligt og pædagogisk perspektiv; s. 135-150. København: Akademisk Forlag.

Sørensen, Bo Wagner (2019): Den kønsneutrale voldsforståelse. Social Kritik 158, s. 9-12.

Sørensen, Bo Wagner, Danneskiold-Samsøe, Sofie & Sørensen, William Østerby (2019): Introduktion til temanummeret "Kønsneutral voldsforståelse". Social Kritik 158, s. 4-8.

Sørensen, Bo Wagner, Danneskiold-Samsøe, Sofie & Sørensen, William Østerby (2019) (red.): Tema: "Kønsneutral Voldsforståelse". Social Kritik 158.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen (2019) Æresrelateret social kontrol. Teori og praksis i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Mørck, Yvonne & Sørensen, Bo Wagner (2016): Vold, køn og kultur –  en etnografisk tilgangKvinder, Køn & Forskning 2, s. 33-46. 

Mørck, Yvonne, Danneskiold-Samsøe, Sofie & Sørensen, Bo Wagner (2016) "Æresrelaterat vold som kulturaliserende diskurs? – kritik af en udbredt forskningstilgang" i M. Ü. Necef & T. B. Dyrberg (red.): Multikulturalismens fælder. Mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik; s. 245-272. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Sørensen,  Bo Wagner (2015) Behandling af voldelige mænd. Tidsskriftet Antropologi 71, s. 91-113.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen (2014) "Kvindelige ægteskabsmigranter og voldelige realiteter" i A. Liversage & M. Rytter (red.): Ægteskab og migration; s.139-159. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Sørensen, Bo Wagner (2013) Voldens kontinuum og kvinders voldserfaringerSosiologi i Dag 43(4): 69-93. 

Sørensen, Bo Wagner & Danneskiold-Samsøe, Sofie (2013) Women Victims of Violence on a Scale of Vulnerability: Marriage Migrants and Successive Victims as Particularly Vulnerable Categories. Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice 36(3): 45-63.

Sørensen, Bo Wagner (2013) "A Matter of Mental Health? Treatment of Perpetrators of Domestic Violence in Denmark and the Underlying Perception of of Violence" i Klein, Renate (ed.) Framing Sexual and Domestic Violence through Language; pp. 111-134. New York: Palgrave Macmillan.

Sørensen, Bo Wagner, Mørck, Yvonne & Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012) Tavshed og vold mod kvinder. Erfaringer fra et projekt om vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Tidsskriftet Antropologi 65, s. 103-127.

Sørensen, Bo Wagner, Mørck, Yvonne & Danneskiold-Samsøe, Sofie (2012) “A Conspiracy of Silence: Violence against Ethnic Minority Women in Denmark” i Wijma, Barbro, Tucker, Claire & Engdahl, Ulrica (eds.) GEXcel Work in Progress Report Volume XIII. Proceedings from the Conference: Violences and Silences: Shaming, Blaming – and Intervening. October 12th-14th, 2010, Linköping: Centre of Gender Excellence – GEXcel, Linköping University.

Danneskiold-Samsøe, Sofie, Sørensen, Wagner Bo, Mørck, Yvonne, (2011) 'Familien betyder alt' – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Frydenlund. 

Mørck, Yvonne, Sørensen, Bo Wagner, Danneskiold-Samsøe, Sofie & Højberg, Henriette (2011) "The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark" i Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A. & Schröttle, Monika (eds.) Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe. Opladen: Barbara Budrich Publishers. s. 276-290. 

Sørensen, Bo Wagner (2001) 'Men in Transition': The Representation of Men’s Violence Against Women in GreenlandViolence Against Women 7(7), 826-847.

Sørensen, Bo Wagner (1998) "Explanations for wife beating in Greenland" i Klein, R.C.A. (ed.) Multidisciplinary Perspectives on Family Violence. London: Routledge. 

Sørensen, Bo Wagner (1994) Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold i Grønland. Avhandling. København: Akademisk Forlag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin