Viveka Enander

Titel:
Fil.dr i socialt arbete
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Institution:
Institutionen för socialt arbete
Annan hemvist:
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
E-post:
viveka.enander@socwork.gu.se
Webbsida:
Viveka Enanders forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Viveka Enander är lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och forskare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Enanders forskningsområden rör mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. Mer specifika forskningsintressen rör våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser, kvinnojoursrörelsen som pådrivare av social förändring samt dödligt våld i nära relationer. 

Forskningsprojekt

Titel:
Dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland 2000–2016. 

Beskrivning av projekt: 
Projektets huvudsyfte är att identifiera riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män, vilket kan bidra till att sådant våld kan förhindras och möjliggöra ett förebyggande arbete. Avsikten är att identifiera eventuella brister i samverkan och rapportering mellan myndigheter och organisationer, såsom hälso- och sjukvård, polis, rättsväsende, socialtjänst.

Avsikten är även att undersöka närståendes erfarenheter och upplevelser av att en nära anhörig bragts om livet. Dessutom ska förövares och närstående till förövares uppfattning och förståelse av det inträffade undersökas.

Inkluderat i ovanstående ingår även att kartlägga hur många fall av dödligt våld i nära relationer som förekommit i Västra Götaland under tidsperioden 2000–2016.

Tidsperiod: 
2016–

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Gunilla Krantz, professor i Folkhälsovetenskap, Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet samt verksam vid VKV. 

Henrik Lysell, med. dr, Karolinska Institutet, utredare Socialstyrelsen, samt verksam vid VKV.

Karin Örmon, dr med. vet, Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Malmö Universitet, samt forskningsledare vid VKV.

Publikationer i urval:

Enander, V., Krantz, G., Lysell, H. & Örmon, K. (2021) The killing and thereafter: intimate partner homicides in a process perspective, part II. Journal of Gender Based Violence, 2021 (e-pub ahead of print). 

Carlsson L, Lysell H, Enander V, Örmon K, Lövestad S, et al. (2021) Socio-demographic and psychosocial characteristics of male and female perpetrators in intimate partner homicide: A case-control study from Region Västra Götaland, Sweden. PLOS ONE 16(8): e0256064.

Enander, Viveka, Krantz, Gunilla, Lysell, Henrik & Örmon, Karin (2020). Before the killing: intimate partner homicides in a process perspective, Part I. Journal of Gender-Based Violence, 2020. 

Enander, Viveka & Nilsson, Mary (2019). "Socialtjänstens ansvar" i Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter (red). Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur.

Nybergh, Lotta, Enander, Viveka & Krantz, Gunilla (2016). "Theoretical Considerations on Men's Experiences of Intimate Partner Violence: An Interview-Based Study". Journal of Family Violence 2016, 31; 2:191–202.

Holmberg, Carin, Enander, Viveka & Lindgren, Anne-Li (2015). "Ett litet ord betyder så mycket: Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelseförskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor". Sociologisk forskning, årgång 52, nr 3, sid 257–278.

Enander, Viveka (2015) "Nu har vi öppnat ögonen lite till" – Utvärdering av Christina-projektet – ett samverkans- och utvecklingsprojekt kring barn som upplevt våld i nära relationer. Göteborg: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Wendt, Eva & Enander, Viveka (2013). Övergiven eller stöttad? Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården. Göteborg: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Enander, Viveka, Holmberg, Carin & Lindgren, Anne-Li (2013). Att följa med samtiden – kvinnojoursrörelse i förändring. Stockholm: Atlas Akademi.

Nybergh, Lotta, Taft, Charles, Enander, Viveka & Krantz, Gunilla (2013). "Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based survey". BMC Public Health 2013;13:845.

Enander, Viveka (2011). "Leaving Jekyll and Hyde: Emotion work in the context of intimate partner violence". Feminism & Psychology Vol 21, Issue 1, 2011.

Enander, Viveka (2011). "Violent Women? The Challenge of Women's Violence in Intimate Heterosexual Relationships to Feminist Analyses of Partner Violence". NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research vol 19, 2011, 105-123.

Enander, Viveka & Holmberg, Carin (2011). Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur.

Enander, Viveka (2010). Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Genväg till forskning. Göteborg: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Enander, Viveka (2010). "Våldsamma kvinnor? Den akademiska diskussionen om kvinnors användande av våld i heterosexuella relationer". I Könsforskning pågår! (I) Rapport från heldagskonferens onsdagen den 24:e mars 2010 arrangerad av nätverket Gender and Sexuality in Social Work (GESS). VKV-rapport 2010:3.   

Enander, Viveka (2010) "'A fool to keep staying': Battered women labelling themselves 'stupid' as an expression of gendered shame". Violence Against Women, vol. 16(1), 2010, s. 5-31.

Enander, Viveka (2010) "Jekyll or Hyde, or: Who is this guy? – Battered women’s interpretations of their abusive partners as a mirror of opposite discourses". Women’s Studies International Forum, Nr. 33, 2010, s. 81-90.

Enander, Viveka (2009). Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Genväg till forskning. Göteborg: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Enander, Viveka (2008) Women leaving violent men: Crossroads of emotion, cognition and action. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.

Enander, Viveka & Holmberg, Carin (2008) "Why does she leave? The leaving process(es) of battered women". Health Care for Women International, vol. 29(3), 2008, s. 200-226.

Enander, Viveka & Holmberg, Carin (2007). "Reflexioner kring motståndets dubbelhet, offrets existens och uppbrottets politiska implikationer" i Alakoski, Susanna (red.) Lyckliga slut: sjutton berättelser om vardagsvåldet. Stockholm: Ordfront, s. 62-82.

Holmberg, Carin & Enander, Viveka (2004) Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Ystad: Kabusa böcker. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin