Gun Heimer

Gun Heimer
Titel:
Professor emerita i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld, tidigare föreståndare för NCK
Lärosäte:
Uppsala universitet
Institution:
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
E-post:
gun.heimer@nck.uu.se

Presentation

Gun Heimers forskning har två huvudinriktningar som båda rör kvinnors hälsa.

1. Hormoner under klimakteriet, administration och behandlingsform.

2. Kvinnors erfarenheter av utsatthet för våld. 

Forskningen har till stor del handlat om att besvara följande frågor: Hur vanligt är mäns våld mot kvinnor? Vilken typ av våld upplever kvinnor i nära relationer, fysiskt, psykiskt, sexuellt? Är våldsutsatta kvinnors hälsa sämre än icke våldsutsatta kvinnor? Hur vanligt är våld mot gravida kvinnor? Hur bemöter läkare och vårdpersonal våldsutsatta kvinnor och hur upplever kvinnorna vårdens åtgärder och bemötande?

Publikationer i urval:

Heimer, Gun, Björck, Annika, Albért, Ulla & Haraldsdotter, Ylva (red.) (2019) Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2018). Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2018:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2017). Uppsalamodellen – att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. NCK-rapport 2017:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2016). Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt. NCK-rapport 2016:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsaNCK-rapport 2014:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2011) Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. NCK-rapport 2010:4. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet.

Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Antologi. Sju perspektiv på våldtäkt. NCK-rapport 2010:2. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2009) Våld i samkönade relationer: en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2008) Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Nationellt centrum för kvinnofrid (2006) Den svenska hälso- och sjukvårdens arbete inom kompetensområdet våld mot kvinnor: nationell kartläggning. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Lundgren, Eva, Heimer, Gun, Westerstrand, Jenny & Kalliokoski, Anne-Marie (2001) Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin