Suppliker

En hand som skriver. UUB 3538.

Supplik betyder böneskrift. En supplik är en skrivelse till kungen eller annan myndighet, vilken innehåller en begäran av något slag från en individ eller ett kollektiv. Alla undersåtar – kvinnor och män, fattighjon och aristokrater – hade rätt att framföra sådana besvär. De kunde också framföras muntligen och kan då återges i protokoll eller i myndigheternas svar.

Suppliker kan innehålla talrika och detaljerade uppgifter om människors konkreta försörjningsaktiviteter. Det gäller inte minst de skrivelser som är riktade till myndigheter som reglerade olika näringar.

Idag finns suppliker riktade till handelskollegium i Stockholm och till landshövdingen i Västmanland och i Örebro län registrerade i GaW.

En supplik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin