Samling av våldtäktsfall, 1600-1800

Samlingen av våldtäktsfall kommer från olika typer av domstolar, olika delar av riket och olika tidpunkter mellan tidigt 1600-tal och år 1800. Underlaget består av excerpter från Karin Hassan Janssons avhandlingsarbete.

Observera att fallen i detta källunderlag inte har transkriberats bokstavstroget.

Fallen har valts ut med syfte att i första hand belysa pigors arbete. Samlingen innehåller också en relativt stor andel aktiviteter som utförs av kvinnor, men här finns också uppgifter om män och kvinnor som inte var pigors arbete.

Totalt har 629 försörjningsaktiviteter från 42 olika rättsfall registrerats. Här finns beskrivningar av rättsväsendets arbete med att besiktiga brottsoffer, förhöra misstänkta och bevaka fångar; av husbondefolkets ledning av sina anställdas och familjemedlemmars arbete; av kvinnors – och mäns – arbete i jordbruket; av tillredning och servering av mat och dryck.

Vi möter Sara Johansdotter som tröskade, bar säd och plockade bär, Ingeborg Andersdotter som körde hästvindan vid Ålgruvan och Anna Svensdotter och Johanna Henriksdotter som hjälpte sina grannar att brygga, baka och koka när deras piga låg sjuk.

Läs mer

Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800 (Diss., Uppsala universitet, 2002).

Beskrivning av källunderlaget

Inom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Pigors arbete och arbetsvillkor i det tidigmoderna Sverige" (forskare Karin Hassan Jansson) analyserat och registrerat försörjningsaktiviteter i rättsfall som involverar pigor. Materialet är valt från Karin Hassan Janssons excerpter av rättsmaterial från olika orter 1636-1800, för avhandlingen "Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800" (Uppsala 2002). Transkriberingen är ordagrann, men observera att källtexter och källtrogna variabler inte är bokstavstroget registrerade.

  • Antal fall: 42
  • Antal aktiviteter: 681
  • Antal ord källtext: 50 042
  • Källtroget transkriberat: NEJ
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registrerat av: Karin Hassan Jansson

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 71 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin