Stora Malm (Södermanland), sockenstämmans protokoll 1728-1745

Vid sockenstämman i maj 1742 påpekade kyrkoherden i Stora Malm att klocktornet behövde överstrykas för att undvika ”vidare skada och röta”. Eftersom ”oljan nuförtiden är ganska dyr”, föreslog prästen att tran skulle kunna användas. Sockenborna skulle heller inte behöva göra några dagsverken; en Anders Larsson i Sandbacken skulle anlitas för uppdraget och ”en och annan inhyses uti församlingen” skulle bistå honom. Efter att två bönder på församlingens uppdrag besiktigat taket, beslöt att det dessutom behövde tjäras, ”åtminstone på de ställen, där solen mest verkat hade.”

Stora Malms kyrka. Fotograf: TS Eriksson. Fotokälla: Wikimedia commons.

Ärenden som dessa var vanliga på sockenstämman, där socknens invånare möttes för att under kyrkoherdens ledning behandla gemensamma angelägenheter. Reparation och underhåll av kyrkan eller andra byggnader var en ofta återkommande punkt, liksom val och utnämning av olika sockenfunktionärer. Vid sockenstämman skedde också viss rättsskipning, framför allt i frågor om kyrkotukt.

Samtliga bevarade sockenstämmoprotokoll från den sörmländska försmalingen Stora Malm, strax utanför Katrineholm, finns tryckta. Den äldsta volymen börjar 1728 och den sista slutar 1862, då sockenstämman genom kommunreformen blev kommunalstämman. I GaW finns 124 ärenden från de 18 första åren. De berättar om många sorters arbete, varav större delen skedde i församlingens regi.

Sockenborna besiktigade både byggnader och lik. De anordnade transporter av byggmaterial, utsåg sockenskomakare och skräddare och tog upp den olovliga brännvinsförsäljningen som pågick i fattigstugan på söndagarna. Vi läser om organiseringen av fattigvård och av klockringningen efter drottning Ulrika Eleonoras död, om sökandet efter en försvunnen man och om hittelön för en guldkedja som hittades när en grav renoverades.

Läs mer

Linda Oja, "Childcare and Gender in Sweden c. 1600-1800", Gender & history, 2015, vol.27 (1), s. 77-111

Beskrivning av källunderlaget

nom ramen för forskningsprojektet Gender and Work har delprojektet "Childcare: taking care of one’s own and others children" (forskare Linda Oja) registrerat försörjningsaktiviteter från Stora Malms socken. Delprojektet är en studie av barnomsorg under 1600- och 1700-talet, främst för att lokalisera barnkvävningsfall och ärenden rörande fattiga och/eller föräldralösa barns omhändertagande och utbildning. Alla försörjningsaktiviteter som förekommer i ärenden vid sockenstämman 1728-45 har analyserats, samt registrerats från tryckt källutgåva.

  • Antal fall: 124
  • Antal aktiviteter: 344
  • Antal ord källtext: 12 350
  • Källtroget transkriberat: JA
  • Bilder av originalkällan i GaW: NEJ
  • Registerat av: Linda Oja

Läs dokumentationen kring källunderlaget (pdf) Pdf, 68 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin