Om institutionen för ABM

Siktar du på att bli arkivarie, bibliotekarie eller museitjänsteman? Institutionen för ABM erbjuder utbildning på avancerad nivå med inriktning mot arkiv, bibliotek eller museer. På denna sida kan du läsa mer om ämnesfältet ABM, samt institutionens styrning och historik.

Bokhyllor med böcker sedda genom en mobilkamera

Om ABM

Förkortningen ABM står för arkiv, bibliotek och museer. Termen ABM började under 1990-talet användas i samband med olika projekt som syftade till praktiskt samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. En användare som söker information om en viss företeelse är ofta angelägen om att få veta allt - oberoende av om informationen råkar finnas i ett arkiv, på ett bibliotek eller på ett museum. Detta kräver åtgärder som underlättar utbyte av information mellan olika ABM-institutioner.

Ur dessa praktiska verksamhetsfält har ämnena arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap samt musei- & kulturarvsvetenskap vuxit fram. ABM-ämnenas gemensamma kärna är studiet av informationsprocesser: hur information i olika former förvärvas, väljs ut, ordnas, beskrivs, bevaras, tillgängliggörs och förmedlas.

Historien om institutionen för ABM vid Uppsala universitet inleds 1995 då enheten för kultur och biblioteksstudier slogs samman. Inledningsvis gavs då en magisterutbildning i biblioteksvetenskap, varefter museiinriktningen kom till år 1998 och arkivarieinriktningen år 2000. Institutionen var inledningsvis en utpräglad grundutbildningsinstitution, men har sedan millennieskiftet utvecklat forskningsöverbyggnaden på olika sätt. ABMs första doktorand antogs år 2000, och institutionen flyttade till sina nuvarande lokaler i hus 4 på Engelska parken campus år 2004. De tre ABM-ämnena slogs ihop till ett huvudområde 2012, då ett gemensamt masterprogram med tre inriktningar också inrättades.

I dag ges masterprogrammet i ABM med inriktningarna arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt musei- och kulturarvsvetenskap. Vår ambition är att ge studenterna inom varje inriktning en grundläggande orientering om de övriga två ämnena och verksamhetsfälten, för att de på ett bra sätt ska kunna kommunicera med varandra i ett framtida ABM-samarbete över yrkes- och institutionsgränserna. Vi har därför vissa gemensamma, ämnesövergripande moment.

Sedan 2018 ges också ett internationellt masterprogram i digital humaniora vid institutionen. Läs mer om våra utbildningar och vår forskning på respektive sidor.

Om CDHU

Institutionen för ABM inrymmer även CDHU: Centrumbildning i digital humaniora och samhällsvetenskap. När historisk-filosofiska fakulteten fattade beslut om att inrätta ett projekt för att utveckla digital humaniora placerades det projektet vid institutionen för ABM. När det treåriga projektet gick till sin ända fattade fakulteten beslutet att inrätta en centrumbildning för digital humaniora. Det är en enhet som ska stimulera till forskningssamarbete och utveckling av digital humaniora vid Uppsala universitet. CDHUs verksamhet finansieras av historisk-filosofiska fakulteten och områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer på hemsidan för CDHU.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin