Externalism och rationalitet

  • Period: 2022-01-01 – 2024-12-31
  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Beskrivning

Den semantiska externalismen har varit en mycket inflytelserik idé i samtida filosofi, men den står i konflikt med lika inflytelserika uppfattningar om rationalitetens väsen.Det är en vida spridd uppfattning att en rationell person inte kan ha ömsesidigt motsägelsefulla tankar. Semantisk externalism verkar dock medföra att det är möjligt för en person som i övrigt framstår som fullt rationell att ha motsägelsefulla tankar. Detta beror på att externalismen tillåter mina tankar att vara motsägelsefulla på grund av yttre faktorer om vilka jag inte äger kännedom. I en sådan situation kan jag alltså ha ömsesidigt motstridiga uppfattningar utan att veta om det, helt enkelt eftersom jag är obekant med vissa yttre fakta. Detta verkar, som filosofen Paul Boghossian uttrycker det, ”sudda ut skillnaden mellan felaktigt förnuftsbruk och faktamässig okunskap.” Okunskap om yttre fakta brukar inte i sig betraktas som tillräckligt för irrationalitet. Det finns i grunden två sätt att hantera denna synbara konflikt mellan två viktiga filosofiska idéer. Först och främst kan man betrakta konflikten som ett problem för semantisk externalism, som fordrar att man överger eller åtminstone omformulerar denna på ett sådant sätt att konflikten undvikes. Det andra alternativet är att söka en ny förståelse av rationalitet, som låter oss förklara varför personer som framstår som irrationella givet externalismens premisser trots allt är rationella.

Projektet Externalism och rationalitet syftar till att utveckla en reviderad teori om rationalitet av det senare slaget. Projektet vilar på antagandet att den semantiska externalismen är en alldeles för viktig och övertygande idé för att överges, och att denna idé inte låter sig harmonieras med den traditionella förståelsen av rationalitet. Projektets huvudsakliga hypotes är att den synbara konflikten mellan externalism och den traditionella förståelsen av rationalitet härrör från antaganden om rationalitetens natur som inte är nödvändiga för att göra reda för vårt bruk av rationalitetsbegreppet: en alternativ bild av rationalitet, som inte förutsätter dessa antaganden, är möjlig. Hypotesen kommer att prövas dels genom kritisk analys av rationalitetsbegreppet och dess relation till externalismen, dels genom konstruktivt teoribygge.

Konflikten mellan semantisk externalism och traditionella uppfattningar om rationalitet är en konflikt mellan nytt och gammalt. Externalismen har inneburit en smärre revolution för modern filosofi och dess bild av tänkandet, men den syn på rationalitet som externalismen utmanar är djupt rotad i den filosofiska traditionen och utövar inflytande över en lång rad filosofiska uppfattningar och specialområden. Att undersöka denna konflikt och utvärdera de olika möjligheter som står till buds för att lösa den är därför en angelägen fråga för den samtida filosofin. Projektet Externalism och rationalitet kommer att utöka vår förståelse för konfliktens villkor och bidra med nya perspektiv på hur den bäst ska lösas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin