Ansökan till forskarutbildningen

Arbetsgång för antagning

Formellt beslut om antagning till forskarutbildning fattar Kommittén för utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten. För att de ska handlägga ärendet krävs för varje ansökan att den är godkänd av studierektor. Vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa har prefekten delegerat uppgiften att granska alla ansökningar, bl.a. vad gäller vetenskaplig kvalitet och finansieringsplan, till forskarutbildningsgruppen (FUG). I gruppen ingår:

 1. För att kunna göra ansökan krävs att doktoranden har AKKA-inloggning för anställda, kontakta forskarutbildningsadministratören för hjälp med detta. Doktoranden fyller sedan själv i ansökningsformuläret (den preliminära individuella studieplanen). Handledarna ska skriva forskningsplanen (mall Word, 17 kB.) eftersom doktoranden inte får vara engagerad i arbetet med sin projektbeskrivning före antagningen.
 2. När ansökan är klar och kontrollerad av handledaren skickar doktoranden en PDF-fil till forskarutbildningsadministratören för att sätta igång processen med den interna granskningen. Eventuell önskan om revidering av ansökan kommuniceras tillbaka till doktoranden och handledaren, varpå doktoranden själv kan göra ändringarna.
 3. Efter det att ansökan är godkänd av FUG meddelas doktoranden/handledaren att den kan skickas vidare i systemet. Ansökan kommer då till huvudhandledaren och sedan studierektor som i sin tur godkänner och därmed skickar den till Kommittén för utbildning på forskarnivå. Om revidering krävs skickas istället ansökan tillbaka doktoranden. Normalt sammanträder KUF en gång per månad, på en tisdag. För att ansökningar ska tas med i agendan inför mötet måste studierektor godkänna handlingen senast torsdagen 12 dagar innan.
 4. Efter antagning av den preliminära individuella studieplanen gör doktorand och handledare gemensamt en revision av den preliminära individuella studieplanen i e-formuläret, studieplanen fastställs därefter av KUF. Denna reviderade individuella studieplan skall ha inkommit för fastställande inom 6 månader (vid 100% aktivitet) efter beslut om antagning. Se information om forskningsplansseminarium (PRS) vid institutionen som ett led i denna process.

 

Sista datum för att skicka in ansökningar till FUG

 • 19 juni 2024 (deadline för nästa KUF-möte: 22 augusti)
 • 29 augusti 2024 (för FUG-mötet 5 september, deadline för nästa KUF-möte: 12 september)
 • 1 oktober 2024 (för FUG-mötet 8 oktober, deadline för nästa KUF-möte: 7 november)
 • 12 november 2024 (för FUG-möte 19 november, deadline för nästa KUF-möte: 28 november)
 • 3 december 2024 (för nästa FUG-möte 10 december, deadline för nästa KUF-möte: i januari 2025)

Dokument

Regler och hur du fyller i formuläret

Medicinsk vetenskap

Enligt Högskoleförordningen (7 kap 37 §) ska annonsering av doktorandplatsen ske om inte ett av nedanstående undantag uppfylls:

 1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
 2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte,
 3. om det finns liknande särskilda skäl.

Undantag kan t.ex. göras, med stöd av punkt 3 ovan, vid antagning av person med egen extern finansiering avsedd för utbildning på forskarnivå och erhållen i konkurrens.

Planerad finansiering ska anges för 4 år (heltid) eller 8 år (deltid). Ange i mallen Word, 51 kB. vilka bidragsgivare som står för finansieringen och bifoga denna till ansökan.

Vidimerad kopia av examensbevis ska bifogas. Betygshandlingar från högskolor utanför Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kommer av kansliet för medicin och farmaci att skickas till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) för bedömning.

Alla med gymnasieexamen som ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning från de nordiska länderna motsvarar engelska nivå 6, och detta gäller också numera för flera länder inom EU. Vidare undantages länder vilka har engelska som officiellt språk, samt doktorander med behörighetsgivande universitetsutbildning som givits på engelska. Det sistnämnda ska verifieras med intyg från universitetet ifråga eller av UKÄ. För övriga sökande ska språktest vara godkänt innan man genomför urval bland kandidaterna.

De två vanligaste språktesterna är IELTS och TOEFL. För studenter som genomför IELTS Academic gäller att genomsnittspoängen över alla sektioner ska vara 6,5, och ingen sektion får ligga under 5,5. För studenter som genomför TOEFL Internet-based ska sammanlagt minst 90 poäng erhållas.

 • Minst två handledare.
 • Minst en av handledarna ska vara anställd eller adjungerad vid någon av vetenskapsområdets institutioner.
 • Huvudhandledaren ska senast under sitt första år som handledare genomgå den endags handledarutbildning som ges vid vetenskapsområdet. Läs mer på om kursen på denna sida. Nya huvudhandledare (efter 1 juli 2021) ska också ha genomgått kursen "Forskningsetik för anställda". Läs mer på Centrum för forsknings- & bioetik (CRB). Bihandledarna rekommenderas också dessa kurser.
 • Huvudhandledaren ska vara docent, alternativt vara docentkompetent och ansöka om docentur inom ett år från antagning. I det fall den tilltänkta huvudhandledaren ännu inte blivit docent, ska den planerade handledarkonstellationen formellt ha godkänts i ett särskilt bifogat stödjebrev undertecknat av prefekten vid den institution vid Uppsala universitet där doktoranden ska registreras.
 • Huvudhandledaren ska ha handledningserfarenhet (såsom bihandledare, handledning studentarbeten på grund- och/eller mastersnivå).
 • Huvudhandledaren ska ha genomgått en handledarutbildning.
 • Huvudregeln är att huvudhandledaren ska vara anställd eller associerad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa samt ha sin huvudsakliga forskning här.

Intyg från endags handledarutbildningen vid Medfarm bifogas.

Intyg från verksamhetschef Pdf, 97 kB. krävs om huvudhandledaren är anställd vid Region Uppsala.

Läs mer om handledning i informationen från vetenskapsområdet.

 • Examinator ska vara lägst docent.
 • Lärare anställd vid Uppsala universitet, gäller även adjungerad.
 • Verksam vid den institution där doktoranden är registrerad.
 • Ska ha genomgått den endags handledarutbildning som ges vid vetenskapsområdet. Läs mer på om kursen här.
 • Examinator och handledare ska vara oberoende personer utan jävsförhållande.
 • En examinator bör ej ha för många examinatorsuppdrag på institutionen (max 6 st). Kolla detta med FUG.

Arbetsuppgifter:

 • Ska vara ordförande för och delta i Forskningsplansseminarium
 • Ska medverka vid årlig uppföljning av den individuella studieplanen
 • Ska vara en möjlig kontaktperson för doktoranden utanför handledarkollektivet
 • Examinator kan examinera moment i utbildning på forskarnivå som leds av person som saknar examinationsrätt vid Uppsala universitetet (attest i Ladok). Mer information om Ladok finns här.
 • Det är önskvärt att examinator deltar vid halvtidskontroll
 • Examinator kan vara ordförande vid disputation men examinator kan aldrig ingå i betygsnämnden

Karin Enskär (studierektor för forskarutbildningen vid institutionen)

Handledarna ska skriva forskningsplanen, som ska omfatta 3-4 sidor (exklusive referenser) och skrivas i enlighet med denna mall Word, 17 kB.. Doktoranden inte får vara engagerad i arbetet med sin projektbeskrivning före antagningen. Forskningsplanen ska omfatta 4 års heltidsstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin