Bli doktorand

Att vara doktorand innebär både studier och avhandlingsarbete. Studierna kan till exempel vara kurser, seminarier, konferenser eller litteraturstudier. I ditt avhandlingsarbete kommer du att

 • planera forskningsprojekt
 • utforma försök eller datainsamlingar
 • samla in data
 • bearbeta och tolka data
 • sammanställa resultat och diskussioner i olika typer av publikationer och presentationer.

Som avslutning presenterar du ditt arbete i en licentiat- eller doktorsavhandling.

För alla doktorander ska det finnas en allmän och en individuell studieplan och under utbildningstiden gör vi årliga uppföljningar av den individuella studieplanen.

Antagningsvillkor och behörighet för att bli antagen som doktorand regleras i huvudsak i högskoleförordningen.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du

 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit
 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

”Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå innebär

 1. en avlagd examen på avancerad nivå
 2. minst 240 avklarade högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå (inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng), eller
 3. i huvudsak motsvarande kunskaper förvärvade på något annat sätt, inom eller utom landet.”

De särskilda behörighetskraven för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap och farmaceutisk vetenskap vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är:

 1. Engelska 6
 2. utbildning inom för ämnet relevant område.

Du ansöker om att antas till utbildning på forskarnivå i ett elektroniskt formulär. Fyll i formuläret med stöd av din huvudhandledare.

Instruktioner till formuläret (pdf) Pdf, 1 MB.
Ansök om att antas

Rutiner vid antagning:

1. Handledarna skriver forskningsplanen

Dina handledare skriver forskningsplanen som ska bifogas till din ansökan. Du får inte vara engagerad i forskningen innan antagning.

Det är viktigt att du fyller i ansökningsformuläret tillsammans med din huvudhandledare eftersom det blir låst när du skickar in det. Du kan då bara kan göra ändringar genom separata tillägg. Använd funktionen spara PDF för att enkelt kunna skicka formuläret till din huvudhandledare och stämma av innehållet innan du skickar in det.

Observera att institutionen kan kräva ytterligare bilagor, till exempel finansieringsintyg. Kontakta din huvudhandledare för mer information.

Kommittén för forskarutbildning (KUF) måste ha din ansökan tillhanda 12 dagar innan sitt sammanträde. Datum för KUF:s sammanträden finns i årshjulet under ”Områdesgemensamma nämnder och kommittéer”.

Årshjulet

Observera att varje institution har en forskarutbildningsgrupp (FUG) som granskar alla doktorandansökningar innan de skickas in till KUF. Mötena i institutionernas FUG:er är tidsmässigt anpassade efter KUF:s sammanträden. Kontrollera därför din FUG:s mötesdatum för att vara säker på att din ansökan kommer in i tid.

Din färdiga ansökan utgör grund för din individuella studieplan (ISP).


1. Institu­tions­admini­stra­tör

Handlägger ansökan.

Inhämtar huvud­hand­ledarens godkännande.

2. For­skar­utbild­nings­­an­svariga

Granskar ansökan.

Du kan behöva komplettera den.

Godkänner din ansökan för vidare granskning av KUF.

3. Kom­mit­tén för ut­bild­ning på forskar­nivå

Granskar ansökan.

 • Ansökan godkänns.
 • Ansökan bordläggs och måste kompletteras.
 • (Ansökan avslås.)

Kontakta institutionens administratör om du vill veta var i processen din ansökan befinner sig.

Efter att KUF har haft sammanträde och tagit beslut i ditt ärende kommer du att få besked via e-post om du är antagen eller behöver komplettera.

Du blir antagen med en preliminär ISP baserad på din ansökan.

Efter antagningen ska du och dina handledare gemensamt revidera din ISP, inklusive forskningsplanen. Notera att en aktivitetsplan för hela utbildningstiden då ska finnas med.

Du ska fastställa din preliminära ISP inom 6 nettomånader efter antagningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin