Kurser på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå består förutom den vetenskapliga avhandlingen av kurser och andra moment. Omfattningen av kurser och andra moment ska motsvara minst 30 högskolepoäng för doktorsexamen och minst 15 högskolepoäng för licentiatexamen.

För både doktorsexamen och licentiatexamen krävs att samtliga obligatoriska kurser på forskarnivå fullgjorts och godkänts. För doktorsexamen gäller att, förutom obligatoriska kurser, även obligatoriska moment ska vara fullgjorda.

Doktoranden och handledare planerar gemensamt vilka kurser doktoranden ska genomgå. Planerade kurser ska finnas med i den individuella studieplanen (ISP).

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns ett antal kurser som är obligatoriska för alla doktorander.

 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå, 1,5 hp. Kursen är webbaserad och krävs för tillträde till övriga kurser.
 2. Introduktion till vetenskaplig forskning, 10 hp

I stället för kurs 2 kan doktoranden välja kurserna:

 1. Forskningsetik och vetenskapsteori, 3 hp
 2. Kommunikation inom vetenskap och utbildning, 3,5 hp
 3. Introduktionskurs i biostatistik, 3,5 hp

Det finns också kurser som är obligatoriska om projektet så kräver. Det gäller försöksdjursvetenskap och strålningsvetenskap.

Kurs i försöksdjursvetenskap

Kurs i försöksdjursvetenskap är obligatorisk för alla forskarstuderande som ska utföra procedurer på försöksdjur eller har ett sådant försök beskrivet i sin avhandling.

Kurserna vid vetenskapsområdet består av en teoretisk on-linekurs som finns för olika djurslag, samt en praktisk del. Det finns även en vidareutbildning för personer som har en äldre (tidigare än 1 januari 2013) utbildning i försöksdjursvetenskap, en s.k. FELASA C.

Strålskyddskurs

Strålskyddskurs (1,5 hp) är obligatorisk för doktorander som hanterar radioaktiva ämnen i sitt projekt. Kontakta strålskyddsansvarig vid institutionen för mer information.

Obligatoriska moment

 • Minst en egen presentation (föredrag eller poster) vid en internationell konferens (1,5 hp) ska ingå.
 • Halvtidsseminarium alternativt licentiatseminarium är obligatoriskt för doktorsexamen.

Kurser som ges vid Uppsala universitet registreras av den institution som ger kursen. Övriga godkända kurser ska dokumenteras i Ladok av den institution där doktoranden är registrerad.

Obligatoriska kurser

Doktorander som har gått kurser vid andra lärosäten, som kan motsvara någon av de kurser som är obligatoriska vid Uppsala universitet, kan få tillgodoräkna sig dem. Studierektor för kurserna på forskarnivå fattar beslut om tillgodoräknande.

Utbildning som utgjort grund för behörighet till utbildning på forskarnivå kan inte tillgodoräknas.

Vid ansökan om tillgodoräknande ska följande dokument bifogas och skickas till kuf@uadm.uu.se:

 • kursintyg
 • schema
 • kursplan.

Övriga kurser och moment

En examinator fattar beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet inom ett ämne på forskarnivå. Institutionen diarieför det undertecknade beslutet och arkiverar det tillsammans med underlaget. Tillgodoräknandet rapporteras i Ladok.

Du kan söka dispens/undantag hos studierektor på forskarnivå för att inte behöva gå en obligatorisk kurs som du redan genomfört.

Bifoga följande dokument vid ansökan om dispens och skicka till kuf@uadm.uu.se:

 • kursintyg
 • schema
 • kursplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin