iACT vid fibromyalgi

Internetbaserad acceptance and commitment therapy (iACT) vid fibromyalgi - en randomiserad kontrollerad studie

Om du vill ha hjälp med din fibromyalgi erbjuds du härmed möjlighet att delta i en forskningsstudie!

Intresseanmälan och kontakt

Bakgrund och syfte

Fibromyalgi är ett problem som orsakar ett stort lidande for många människor. Precis som vid andra former av kronisk smärta leder fibromyalgi ofta till psykiska följdbesvär så som nedstämdhet och ångest; besvär som tenderar att ytterligare förvärra individens livssituation. Acceptance and commitment therapy (ACT) - som fokuserar på hur individen lever med och hanterar sin smärta - har visat sig kunna bidra till ett ökat välmående, högre funktionsnivå och en högre livskvalitet hos individer med kronisk smärta. ACT, som involverar träning i psykologiska tekniker så som medveten närvaro och förmåga till acceptans, har i syfte att höja individens psykologiska flexibilitet. Psykologisk flexibilitet innebär förmågan att välja mellan olika beteenden i en situation utifrån vad som är viktigt för en i livet även om det innebär närvaro av obehag t ex smärta. För mer information om ACT besök sidan www.kbt.nu.

På senare år har det bedrivits mycket forskning kring psykologisk behandling som ges över internet och enligt samstämmig vetenskaplig evidens tycks det ge likvärdig effekt som sedvanlig ACT och KBT. Internet-ACT ger på så vis ett värdefullt tillskott till utbudet av psykologiska behandlingar i svensk sjukvård, med ökad valfrihet för vårdsökande.

Detta projekt är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Fibromyalgiförbundet. Syftet är att undersöka om en specifik internetbaserad ACT-behandling kan öka välmående, funktionsnivå och livskvalitet hos individer med fibromyalgi.

Behandlingsinnehåll

Denna ACT-behandling kommer innehålla både information och praktiska övningar och den kommer att pågå under ca 7 veckor. Terapin fokuserar dels på att ge ökad kunskap om fibromyalgi, dels på att ge ökad förståelse för hur tankar, känslor och beteenden påverkar upplevelse och vidmakthållande av symtom. Det kommer även finnas inslag av mindfulness och acceptansinslag. Ett stort fokus i behandlingen kommer ligga på att utmana olika former av undvikandebeteenden med hjälp av exponering. Det är en aktiv behandlingsmetod vilket innebär att man jobbar med olika övningar/hemuppgifter. Syftet med detta internetprogram är att underlätta för dig i din vardag och öka din livskvalitet.

Intresseanmälan och kontakt

Hur går studien till?

Behandlingen genomförs på en säker webbplattform via Fibromyalgiportalen. Du kommer först att kontaktas för en kort telefonintervju. Syftet med denna intervju är att avgöra om studien är lämplig och praktiskt genomförbar för just dig. I samband med intervjun kommer du att ges möjlighet att ställa frågor om studiens upplägg.

För att delta i studien krävs att:

  • Du har tillgång till dator med internetuppkoppling.
  • Du är 18 år eller äldre.
  • Du lider av fibromyalgi.
  • Du har goda kunskaper i svenska.
  • Du inte lider av allvarlig psykisk problematik och/eller missbruk.
  • Du inte parallellt med internetbehandlingen genomgår annan psykologisk behandling.

Om du efter intervjun bedöms vara aktuell för studien och är intresserad av att delta kommer du att informeras hur du loggar in i plattformen och ombes att fylla i några formulär.

Du kommer sedan att slumpas till en av fem grupper. Grupp 1-4 påbörjar programmet direkt och grupp 5 påbörjar programmet 7-9 veckor efter övriga grupper. Oavsett starttid så pågår programmet under 7 veckor. Under programmet kommer du att via en säker plattform på internet läsa information och lyssna på ljudfiler, och du kommer att ombes att skicka in hemuppgifter veckovis. Du kommer få fylla i formulären igen efter avslutad behandling samt efter sex och 12 månader. Om du hamnar i grupp 5 kommer du även att få fylla i en formulär under den tid då övriga grupper behandlas (alltså de 7-9 veckor som föregår starten av programmet). Proceduren med flera grupper är viktig för att studien ska kunna tillföra vetenskaplig kunskap. Du kommer att tilldelas en studiekod vilket gör att data som samlas in inte kan kopplas till varje enskild deltagare. Se nedan för mer information om sekretess och tystnadsplikt.

Intresseanmälan och kontakt

Frivillighet

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. All information vi erhåller behandlas konfidentiellt och du som enskild deltagare kommer inte att kunna identifieras i resultaten. Annan pågående behandling kommer ej påverkas av om du avbryter denna behandling i förtid.

Hur får jag information om studiens resultat?

Om du önskar får du en sammanställning av studiens resultat efter att den är färdigställd. Notera dock att detta kommer att vara en sammanställning av samtliga resultat från studien vilket betyder att du inte kommer att kunna se dina unika resultat (data presenteras alltså på gruppnivå). Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, om du vill göra denna rätt gällande kontakta projektansvarige Monica Buhrman.

Hantering av data och sekretess

Ingen obehörig kommer att få ta del av dina resultat. Kontakten med deltagarna sker genom en säker webbplattform. Dina uppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR, the General Data Protection Regulation). Dina uppgifter i forskningsdatabasen kommer att vara kodade så att enskild person inte kan identifieras och förvaras i lösenordskyddad dator. Den information som samlas in är dina svar från självskattningsformulär, dina kontaktuppgifter för att möjliggöra kontakt med dig och aktivitet i internetplattformen. Data samlas in från den säkra internetplattformen. Personuppgifter kommer att förvaras för uppföljningar.

Informationen kommer att förvaras avidentifierat i 10år. Behandling av personuppgifterna är i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.

Studien syftar till vetenskaplig publicering av resultaten. Vid publicering kommer resultaten att redovisas på sådant sätt att enskild person inte identifieras. Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen (GDPR) få ett gratis utdrag av de personuppgifter som finns registrerade på dig.

Uppsala universitets dataskyddsombud nås via denna adress: dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att sända in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Intresseanmälan och kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin