IKBT vid PVD

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) vid provocerad
vestibulodyni – en randomiserad kontrollerad studie


Vill du delta i en studie om internetbaserad KBT-behandling för provocerad vestibulodyni (PVD, även kallad vestibulit) och bidra till att öka kunskapen och utveckla vården?

Vi söker deltagare till en behandlingsstudie just nu! ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi via internet och vi hoppas kunna hjälpa dig som lider av PVD. Behandlingen pågår under 8–10 veckor där du regelbundet har personlig kontakt med en behandlare. Start är omkring februari 2019. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Provocerad vestibulodyni (PVD) är ett smärttillstånd med smärta i underlivet som utlöses främst vid tryck/beröring. Det är den vanligaste orsaken till dyspareuni, smärta vid samlag, hos yngre kvinnor, men kan drabba personer i alla åldrar. Obehandlat kan tillståndet medföra betydande lidande med sänkt livskvalitet, svårigheter i samliv och psykisk ohälsa såsom depression och ångest. Många upplever att det är svårt att få rätt hjälp och behandling och det tar ofta tid innan man söker vård.

Nedan följer information om studien, behandlingen, länk till intresseanmälan, forskaruppgifter och annan information.

 • Bakgrund och syfte
 • Behandlingsinnehåll
 • Hur går studien till?
 • Frivillighet
 • Hantering av data och sekretess
 • Hur anmäler jag mig? (ANMÄLAN ÄR STÄNGD)
 • Forskargrupp och samarbetspartners
 • Hur får jag information om studiens resultat?

Annons

Tiil dig som vill tipsa om studien har vi tagit fram en annons (pdf) Pdf, 353 kB. som kan skrivas ut eller mejlas vidare.

Bakgrund och syfte

Socialstyrelsen kom i juni 2018 ut med rapport om vestibulit/provocerad vestibulodyni där det konstaterades att det finns flera förbättringsområden angående vården för vestibulitpatienterna. Bland annat finns det behov att stärka och förnya informationen riktad till patienter, samordna de olika vårdinsatserna samt förbättra tillgängligheten vad gäller specialiserad vård.

Uppsala universitet är forskningshuvudman för projektet och samarbetar med Aleris Smärt- och stresscenter i Nacka, Stockholm. Syftet med projektet är att undersöka om en internetbaserad behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv vid vestibulit/provocerad vestibulodyni. KBT är en form av psykoterapi som bygger på forskning och man fokuserar på vardagen i nuet samt beteendeförändring. Det är en aktiv behandlingsmetod vilket innebär att man jobbar med olika hemuppgifter. För mer information om KBT besök sidan www.kbt.nu.

På senare år har det bedrivits mycket forskning kring psykologisk behandling som ges över internet och enligt samstämmig vetenskaplig evidens tycks det ge likvärdig effekt som sedvanlig KBT. Internet-KBT ger på så vis ett värdefullt tillskott till utbudet av psykologiska behandlingar i svensk sjukvård, med ökad valfrihet för vårdsökande.


Till toppen på sidan

Behandlingsinnehåll

Internetbehandlingen utgår från kognitv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Inom KBT/ACT ligger fokus på hur en persons problem ser ut idag, och utifrån dessa arbetar man med sina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden. Internetbehandlingen bygger även på modern smärtforskning.

Behandlingen är uppdelad i åtta moduler och kommer pågå under 810 veckor. Varje modul består av flera avsnitt med information i text, ljud- och videoklipp samt övningar och hemuppgifter som du genomför i din vardag. Du och din behandlare kommer att ha kontakt löpande och du kommer få feedback och stöd kring det du jobbar med och de övningar du genomför av din behandlare.

Vi kommer i behandlingen att fokusera på saker som du värdesätter i livet och på hur dessa saker kan få mer utrymme. Behandlingen kommer även att innebära att du stegvis utmanar dig själv, med stöd av oss, att bryta vissa invanda beteenden och prova nya sätt att hantera underlivssmärtan och livet i stort.


Till toppen på sidan

Hur går studien till?

Behandlingen genomförs på en säker webbplattform via Mina vårdkontakter med vägledning via plattformen av legitimerade psykologer och psykologstudenter på termin 10 under handledning.

Du kommer först att kontaktas för en intervju som sker via telefon. När du kontaktas per telefon kommer du att få mer information om studien. Genom intervjun bedöms om studien kan vara till hjälp och är praktiskt genomförbar för dig.

För att delta i studien krävs det att:

 • Du har tillgång till dator med internetuppkoppling.
 • Du är 18 år eller äldre.
 • Du lider av underlivssmärta/visar symtom på provocerad vestibulodyni (vestibulit) sedan minst tre månader, alternativt har fått diagnosen av en läkare tidigare
 • Du har goda kunskaper i svenska.
 • Du inte lider av allvarlig psykisk problematik och/eller missbruk.
 • Du inte parallellt med internetbehandlingen genomgår annan psykologisk behandling.

Om du efter intervjun bedöms vara aktuell för studien och är intresserad av att delta kommer du att genom inloggning i Mina Vårdkontakter ombes att fylla i några formulär.

Du kommer sedan att slumpas till en av två grupper. Grupp 1 påbörjar programmet, som pågår i ca åtta veckor, direkt och grupp 2 inväntar att den första behandlingsgruppen avslutar sin behandling och kommer därefter få genomgå samma program.

Grupp 1 får instruktioner om hur programmet genomförs via hemsidan på Mina Vårdkontakter. Under programmet kommer du att via en säker plattform på internet läsa information och titta på videoavsnitt, och du kommer att ombes att skicka in hemuppgifter veckovis. Du kommer att fylla i formulären igen efter avslutad behandling samt efter sex månader.

Grupp 2 fyller under väntetiden i samma formulär som grupp 1. Proceduren med två grupper är viktig för att studien ska kunna tillföra vetenskaplig kunskap. Du kommer att tilldelas en studiekod vilket gör att data som samlas in inte kan kopplas till varje enskild deltagare. Se nedan för mer information om sekretess och tystnadsplikt.

När du genomför behandlingen och för att du ska få ut så mycket som möjligt är det bra om du har möjlighet att logga in på plattformen ca 1-2ggr/vecka som minst och läsa, göra övningar samt skicka in hemuppgifter.


Till toppen på sidan

Frivillighet

FRIVILLIGHET

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Annan pågående behandling kommer ej påverkas av om du avbryter denna behandling i förtid.

Hantering av data och sekretess

Ingen obehörig kommer att få ta del av dina resultat. Kontakten med deltagarna sker genom en säker webbplattform via Mina vårdkontakter. Dina uppgifter från enkäter och journaler kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR, the General Data Protection Regulation). Dina uppgifter i forskningsdatabasen kommer att vara kodade så att enskild person inte kan identifieras och förvaras i lösenordsskyddad dator. Den information som samlas in är dina svar från självskattningsformulär, dina kontaktuppgifter för att möjliggöra kontakta med dig och aktivitet i internetplattformen. Data samlas in från den säkra internetplattformen. Personuppgifter kommer att förvaras för uppföljningar.

Informationen kommer att förvaras avidentifierat i 10 år. Behandling av personuppgifterna är i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, artikel 6.

Studien syftar till vetenskaplig publicering av resultaten. Vid publicering kommer resultaten att redovisas på sådant sätt att enskild person inte identifieras. Du har rätt att enligt dataskyddsförordningen (GDPR,) få ett gratis utdrag av de personuppgifter som finns registrerade på dig.

Uppsala universitets dataskyddsombud nås via e-postadressen dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.


Till toppen på sidan

Hur anmäler jag mig?

ANMÄLAN ÄR STÄNGD

Om du är intresserad av att delta, anmäl dig via vårt webbformulär. Fyll därefter i denna samtyckesblankett (pdf) Pdf, 196 kB. och skicka tillbaka den till:

Monica Buhrman
Box 1225
751 42 Uppsala

Om du saknar skrivare meddela detta i din anmälan så skickar vi samtyckesblanketten till dig med ett frankerat svarskuvert.

Ytterligare dokument med information


Till toppen på sidan

Forskargrupp och samarbetspartners

Forskargrupp

 • Monica Burhman (huvudansvarig forskare), fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut vid Uppsala universitet
 • Lance McCracken, professor i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet/Kings College
 • Johanna Ekdahl, leg. psykolog och docent i klinisk psykologi, Mittuniversitetet
 • Annika Fridén och Hanna Hällström, leg. psykologer under specialisering vid Aleris Smärt- och stresscenter, Nacka.
 • Maja Andersson, Camille Johansson, Gunnar Pettersson, samt Emma Kettis, samtliga psykologstudenter vid termin 10, våren 2019, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Samarbetspartners

Fristående kontakt

Om du vill vända dig till en person som är fristående från projektet kontakta Valentina Ivanova-Miteva på Institutionen för psykologi.


Till toppen på sidan

Hur får jag information om studiens resultat?

Om du önskar får du en sammanställning av studiens resultat efter att den är färdigställd. Du har även rätt att få eventuella felaktigheter rättade, om du vill göra denna rätt gällande kontakta huvudansvarig forskare Monica Buhrman.


Till toppen på sidan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin