Ulrika Persson-Fischier

Kort presentation

Jag är antropolog och abetar brett över universitetets olika områden. Kärnan i min forskning är samverkan, tvärvetenskap, och hållbarhet. Jag är antagen som excellent lärare och ansvarig för masterprogrammet Implementering, transformativt lärande och hållbarhet. Några länkar om mig:

https://www.youtube.com/user/Balticuniversity/search?query=ulrika%20persson-fischier

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=19022&typ=artikel&lang=sv

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=18986&typ=artikel&lng=sv.

Nyckelord

 • anthropology
 • collaboration university-society
 • complexity and wicked problems
 • culture
 • ecbuto003
 • education for sustainable development
 • entrepreneurship
 • esdeve007
 • innovation
 • regeneration
 • resilience
 • sustainability
 • systems change
 • tourism business
 • transdisciplinary research
 • transformation and disruptive change
 • transformative learning

Biografi

Forskningsintressen: Från Sibirien till Stureplan: hållbar utveckling, transformativ innovation och disruptiv systemförändring med transdisciplinärt perspektiv

Min doktorsavhandling i antropologi handlar om urbefolkningar, social klassifikation och Ryssland, och hur antropologer själva skapar "urbefolkningar" genom sina representationer. Forskningen bygger på ett års fältarbete i Republiken Altai i Sibirien.

Efter mitt fältarbete i Sibirien har jag vänt min antropologiska blick mot fenomen som ligger närmare; finansiell riskhantering kring Stureplan, entreprenörskap, besöksnäring och kryssningsindustrin. Jag använder perspektiv kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, transformativ innovation och disruptiv systemförändring, komplexitet och wicked problems och transciplinära metoder. Jag är intresserad av risk, hur vi förstår och hanterar risk; miljörisk, finansrisk, sjukdomsrisk och terrorrisk, och förändring; hur vi försöker uppnå en bättre, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar värld.

Det kan tyckas som att dessa intressen ligger mycket långt från urbefolkningar i Sibirien, men så är det faktiskt inte. Jag använder samma antropologiska utgångspunkter för att närma mig båda fälten, samma etnografiska metod med deltagande observation och analyserande blick på förgivet tagna kulturella föreställningar. Genom att med metodologisk relativism försöka sätta mig in i hur världen ter sig för de aktörer jag undersöker, och sedan använda breda jämförelser och ser hur delar relaterar till helheten med ett holistiskt perspektiv försöker jag förstå varför gör människor som de gör?

För närvarande är jag intresserad av entreprenörskap, risk och osäkerhet, besöksnäringen och hur man kan uppnå hållbarhet i ett samhälle som Gotland när man plötsligt bestämmer sig för att bygga en ny kryssningskaj för att ta emot stora fartyg och många utländska resenärer som kommer att välla in i Visby över dagen, och av innovation i vården.

Bakgrund

Jag har stor bredd i min verksamhet, och tycker det är väldigt stimulerande att sätta in antropologin in i nya sammanhang. Min grundutbildning i antropologi, filosofi och idé- och lärdomshistoria har jag läst vid Uppsala universitet och min doktorsgrad tog jag vid Oslo universitet. Jag har också arbetat vid andra institutioner och universitet; CEMUS, Teologiska institutionen och Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och Humanekologi vid Lunds universitet. Nu har jag en stor del av min verksamhet på Campus Gotland.

Undervisning

Jag har stor erfarenhet av att undervisa och handleda på både grund- och masternivå, i allt från antropologi, miljöhistoria, hållbarhet och CSR, ekologisk ekonomi, humanitärt bistånd, kvalitativ metod, entreprenörskap och hållbar destinationsutveckling. Jag har handlett en stor mängd kandidat- och masteruppsatser med många olika disciplinära hemvister. Jag är mycket engagerad i pedagogisk utveckling och Utbildning för hållbar utveckling (ESD, Education for Sustainable development).

Jag har utvecklat flertalet kurser. Jag har bland annat utvecklat en online-modul för hållbarhet, The Mission, tillsammans med min kollega Wolfgang Brunner. The Mission kan användas som ett moment om hållbarhet inom befintliga kurser och program. The Mission finns på SWEDESDs hemsida och är öppen för alla lärare att använda.

Jag är ansvarig för den internationella mastern i Implementering, transformativt lärande och hållbar utevcklig på Swedesd.

Jag har utvecklat den internationella masterutbildningen i Hållbar Destinationsutveckling, som startade hösten 2018 på Campus Gotland. Se: http://teknik.uu.se/nyheter/?tarContentId=736794&languageId=3

Denna utbildning är internationell och tvärvetenskaplig, och lärare från tre vetenskapsområden och många discipliner är involverade. Denna mångvetenskap är en av utbildningens styrkor. Hållbarhet uppnås bara när de sociala, de ekologiska och de ekonomiska dimensionerna samverkar och lyfter varandra. Mångvetenskap är alltså en förutsättning för hållbarhet. Ohållbarhet har uppstått just för att vi haft tendensen att dela upp verkligheten i olika tårtbitar, där olika experter hanterat de olika dimensionerna, utan att de förstått varandra eller samverkat. Att arbeta tillsammans på sådant sätt att de olika kompetenserna understödjer varandra är därför både nödvändigt, ovant och därför svårt och mycket roligt!

En annan styrka med utbildningen är att den ges på Campus Gotland. Detta är ingen slump. Gotland är en destination, en av de viktigaste i hela Östersjön. Gotland är också en region där många olika hållbarhetsinitiativ sker. Utbildningen sker alltså mitt bland både destinationsutveckling och hållbarhetsarbete, och utbildningen sker i nära samverkan med allt detta. Studenterna prövar på hållbar destinationsutveckling redan under utbildningen. Gotland blir caset som vi arbetar med i denna internationella utbildning, och detta konkreta exempel gör det lättare att se det generiska i dessa processer, som sedan studenterna tar med sig hem och är applicerbart på destinationsarbete världen över.

Genom det Erasmus + Capacity building-finansierade projektet LISTO vid Internationella Kansliet (http://www.uu.se/om-uu/internationalisering/samarbetsprojekt/) genomförde jag under våren 2019 genomföra en global kurs i entreprenörskap. Kursen gavs samtidigt vid campus Gotland, Nederländerna, Spanien, Argentina, Uruguay och Argentina. Studenterna hade lärare från alla länder och arbetade i grupper med studenter från alla länder, för att undersöka förutsättningar för entreprenörskap i alla dessa olika delar av världen. Kursen var tekniskt avancerad med videokonferensen med sex olika deltagande universitet samtidigt, men den mest spännande blir de globala, mänskliga mötena som tekniken möjliggör. Nu planerar jag inom ramen för projektet VAMOS en liknande global kurs i hållbar turism. Jag driver också ett Erasmus + Strategic Partnership-finansierat projekt som utveckling utbildning för Hållbart Entrepreneurship.

Forskning

Mina forskningsintressen är vida, och sträcker sig från urbefolkningar i Sibirien genom ettårigt fältarbete, till kritisk granskning av hur antropologin är medskapare av sina studieobjekt, till hur kultur påverkar energianvändning, till hur innovation för e-vård av diabetiker tas emot av av vårdsektorn genom förståelse av hur de materiella, sociala och symboliska dimensionerna av arbetet hänger ihop, till hur finansiell riskhantering fallerar därför att den den inte hanterar kultur och osäkerhet, till hur en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar besöksnäring kan byggas upp, till entreprenörskap inom de möjligheter och den osäkerhet byggandet av en ny kryssningskaj i Visby medför, till hur valberedningar och styrelser kan arbeta bättre, och mycket mer.

Hur kan man hantera en så diversifierad mängd forskningsfält? Även om fälten är olika, så närmar jag dem med samma antropologiska perspektiv. I min forskning använder jag antropologiska metoder med långvarigt fältarbete och deltagande observation, där jag genom att göra det de människor jag studerar gör, tillsammans med dem, får en förståelse för hur världen fungerar utifrån deras perspektiv. Sedan anlägger jag antropologiska perspektiv och centrala begrepp som kultur, emiskt/etiskt, jämförelse, metodologisk relativism och holism. Detta ger insikter om varför människor gör som de gör i olika sammanhang, vilket skapar unik förståelse för olika delar av världen. Sådana insikter är inte bara avgörande för att förstå människor, utan också om man vill bygga förändring på kunskap.

Sedan några år tillbaka fokuserar min forskning tematiskt på hållbar destinationsutevckling och hållbar turism, med perspektiv kring transformativ innovation och disruptiv systemförändring, och en transdiscilplinär utgångspunkt för samverkan med samhällsaktörer, och begrepp som resiliens och regeneration, komplexitet och wicked problems.

För närvarande är jag engagerad i ett flertal projekt:

Sustainable Arctic cruise communities: from practice to governance (https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/forskning/forskningsprosjekt/Sider/Caring4Cruise.aspx)

Hållbar turism i det nya normala: att lära av pandemin för hållbara innovationer (https://cie.uu.se/industrial-engineering-and-management/research/ongoing-projects/sustainable-tourism/)

Kulturarv, Regional utveckling och innovation (https://cie.uu.se/industrial-engineering-and-management/research/ongoing-projects/cultural-heritage/)

Hållbara besök på Påskön (Rapa Nui): Glokala perspektiv (https://cie.uu.se/industrial-engineering-and-management/research/ongoing-projects/rapa-nui/)

Fishing for sustainability: conditions for sustainable fishing tourism on Gotland (https://www.cie.uu.se/industriell-teknik/forskning/pagaende-projekt/hallbart-fiske/)

What´s next for lifestyle entrepreneurs in hospitality?

Jag är huvudhandledare åt Marije Poort, som forskar om hållbart entreprenörskap och innovation inom destinationsutveckling och Living Lab och biträdande handledare till Fie Broker-Bulling, som forskar om naturturism.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Ulrika Persson-Fischier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin