Andreas Rydberg

Universitetslektor vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
andreas.rydberg@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade 2017 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har sedan dess varit verksam som forskare vid institutionen. I min forskning studerar jag filosofi, vetenskap och medicin under tidigmodern tid. Mer specifikt intresserar jag mig för kunskapsproduktion, identitetsformering och i synnerhet för hur grundläggande kategorier såsom sanning, fakta, objektivitet och erfarenhet formats och förändrats över tid.

Nyckelord

  • cultura animi
  • early modern germany
  • early modern medicine and psychology
  • early modern philosophy and science
  • epistemic categories
  • intellectual and cultural history
  • persona and identity formation
  • philosophy as a way of life

Biografi

Jag disputerade våren 2017 på på en avhandling om olika former av vetenskaplig erfarenhet i det tidigmoderna Tyskland. Sedan dess har jag arbetat med flera mindre forskningsprojekt om bland annat tidigmodern medicin, teologi och kultur. Sedan 2019 arbetar jag med ett treårigt forskningsprojekt som handlar om självkunskap och objektivitet i Tyskland under 1700-talet.

Merparten av min utbildning har jag gjort i Sverige, där jag studerat såväl vid Uppsala som vid Stockholms universitet. Jag har också bedrivit utbytesstudier i filosofi vid Freie Universität i Berlin 2005-2006 samt vistats som utbytesdoktorand under ett drygt halvår vid York University i Toronto där jag studerade psykologihistoria.

Forskning

I min avhandling, Inner Experience: An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany, studerar jag olika typer av vetenskaplig erfarenhet i Tyskland under första halvan av 1700-talet. I synnerhet intresserar jag mig för olika former av inre erfarenhet samt förhållandet mellan vetenskapliga och religiösa praktiker och diskurser om erfarenhet. Sedan disputationen har jag arbetat vidare med flera mindre projekt som på olika sätt undersöker filosofiska, medicinska och religiösa praktiker, samt även med analys av identitetsformering i Tyskland under 1700-talet. Sedan våren 2019 arbetar jag med ett större forskningsprojekt som går under titeln Self-Knowledge and the Emergence of Modern Objectivity. Syftet med projektet är att studera kategorin självkunskap i Tyskland under 1700-talet utifrån hypotesen att den speglar förändringsprocesser kopplade till framväxten av det moderna objektivitetsbegreppet.

Forskningsmässigt kombinerar jag ofta perspektiv utvecklade inom vetenskapshistoria, intellektuell historia och kulturhistoria. Kronologiskt fokuserar min forskning framför allt på tyskt 1700-tal. Tematiskt rör jag mig dock över ett brett fält, från filosofi, vetenskap, medicin, psykologi och teologi till specifika kulturhistoriska teman som vänskap och ensamhet. Teoretiskt rör sig min forskning i brytpunkten mellan den vetenskapshistoriska analysen av epistemiska kategorier och den filosofihistoriska analysen av filosofi som andlig övning och cultura animi. Jag arbetar även med analyser av identitetsformering utifrån begreppet persona.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Andreas Rydberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin