Region Uppsala – vårt största samarbete

Tillsammans utbildar Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet årligen över 3 000 läkare, sjuksköterskor och annan kvalificerad vårdpersonal. Vi bedriver världsledande forskning för att skapa nya behandlingar och lösa allvarliga sjukdomars gåtor.

Precisionsmedicinskt centrum Uppsala

Precisionsmedicinskt centrum Uppsala (PMCU) är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet. PMCU är ett virtuellt centrum och samlingspunkt för de verksamheter som arbetar inom området i Uppsala.

Syftet med centret är att säkerställa att patienter får ta del av precisionsdiagnostik och precisionsbehandling. Genom gränsöverskridande forskning och innovation bidrar vi till att nya lösningar kan utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården.

Precisionsmedicin, eller individanpassad vård, är ett relativt nytt begrepp som blir allt viktigare inom sjukvården. Precisionsmedicin omfattar diagnostik, behandling och uppföljning som gör det möjligt att ge patienter vård som anpassats efter individuella förutsättningar.

Mer om precisionsmedicinskt centrum på Akademiska sjukhusets hemsida

ATMP-centrum Uppsala

ATMP är en förkortning för Advanced Therapy Medicinal Products och är ett samlingsnamn för läkemedel för avancerade terapier som baseras på levande material såsom celler, vävnader eller gener.

ATMP-centrum Uppsala är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Region Uppsala. ATMP-centrum Uppsala fungerar som samlingspunkt för de verksamheter som arbetar med ATMP inom Akademiska sjukhuset och universitetet samt de stödfunktioner som kan guida och bistå i utvecklingen eller införandet av nya ATMP.

Som forskare kan du ta kontakt med ATMP-centrum om du är intresserad av att överföra din forskning till klinisk verksamhet, till exempel genomföra en klinisk prövning, så att den kan komma till nytta för patienter.

Centrumet planerar också att etablera en GMP-certifierad tillverkningsenhet för egen produktion av ATMP. (GMP står för Good Manufacturing Practice.)

Kontaktuppgifter och mer information om ATMP-centrum på Akademiska sjukhusets hemsida

Samarbetet i siffror

Sex av universitetets institutioner har verksamhet på Akademiska sjukhuset och mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år. Samtidigt får närmare 3 000 av universitetets studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning vid sjukhuset. På sjukhuset finns cirka 300 ST-tjänster fördelade på ett femtiotal olika specialiteter.

Grunden till det som idag är Akademiska sjukhuset lades år 1708 när Uppsala universitet inrättade en klinik där läkarstudenter kunde finslipa sina färdigheter. Då hade man sex till åtta vårdplatser. Idag har sjukhuset nära 1 000 vårdplatser.

Forskning

Forskning är en självklar del av samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Sex av universitetets institutioner har verksamhet på sjukhuset och bedriver forskning inom en mängd medicinska och vårdvetenskapliga områden. Samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger patienterna en ovärderlig tillgång till de senaste framstegen inom medicinsk forskning. Genom åren har forskningen bidragit till att utveckla diagnostik av och behandlingar mot många svåra sjukdomar.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger gemensamt förutsättningar för den kliniska forskningen. Dels genom att tillhandahålla forskningsinfrastruktur, dels genom att utlysa medel så att kliniskt verksam personal på sjukhuset får tid att forska och så att universitetets lärare kan bedriva klinisk verksamhet på sjukhuset.

Uppsala Clinical Research Center (UCR) är ett kliniskt forskningscentrum som kombinerar akademisk och klinisk expertis med en innovativ forskningsinfrastruktur. UCR erbjuder stöd för planering och genomförande av kliniska studier, laboratorieanalyser samt kvalitetsuppföljning inom hälso- och sjukvården.

Uppsala Biobank är Uppsala universitets och Region Uppsalas gemensamma biobank och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar. I uppdraget ingår att vara ett kunskapscentrum för biobanksfrågor, erbjuda tjänster för provhantering samt tillhandahålla systemstöd för spårbarhet av prover.

Utbildning

Varje år får närmare 3 000 studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning på sjukhuset. Tillsammans utbildar Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset läkare, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, logopeder och kliniska farmaceuter. Dessutom utvecklas kontinuerligt nya utbildningar. Sjukhuset och universitetet erbjuder också en rad fort- och vidareutbildningar för redan kliniskt verksamma.

Så styrs samarbetet

Samrådsgruppen består av representanter från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Här sker avstämning och rapporter om pågående projekt och aktiviteter. Dessutom diskuteras förenade anställningar och utbildningsfrågor som till exempel behov av platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

I Samrådsnämnden, som består av representanter från Uppsala universitet, Region Uppsala och Akademiska sjukhuset, diskuteras mer övergripande och strategiska samarbetsfrågor, vilket även här kan omfatta samtal om behovet av VFU-platser.

Mellan staten och de sju landsting/regioner som bedriver universitetssjukvård och läkarutbildning finns ett avtal om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF). Till detta finns också ett regionalt ALF-avtal mellan Uppsala universitet och Region Uppsala. Frågor som rör tilldelning och användande av ALF-medel samordnas av Universitetssjukvårdsnämnden där både representanter från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset deltar. Den årliga verksamhetsplanen beslutas av Universitetssjukvårdsstyrelsen. Här finns förutom Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset även representanter från Region Uppsala.

På sjukhuset finns flera Forskning, utveckling och utbildningsråd som utgör länkar mellan forskning och den kliniska verksamheten inom olika områden. I dessa grupper sitter representanter från berörda kliniker på Akademiska sjukhuset och institutioner på Uppsala universitet. Sjukhusövergripande frågor som rör den kliniska forskningen samordnas i det övergripande forskning, utveckling och utbildningsrådet. I detta övergripande råd ingår den medicinska fakultetens dekanus, prefekter vid kliniska institutioner och representanter från Akademiska sjukhuset.

Grundutbildningen leds och samordnas av medicinska fakultetens Grundutbildningskommitté tillsammans med representanter för Region Uppsala och Akademiska sjukhuset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin