Tillgodoräknande

Studier från andra lärosäten, svenska och utländska, kan vara möjliga att inkludera i en lärarexamen. I en yrkesexamen ska kurser som inte finns med i programmets studieplan tillgodoräknas för att kunna ingå i examen.

Tänk på att handläggningen av din ansökan kan ta tid. Se därför till att du är ute i god tid med din ansökan. Till dess att du har fått besked om tillgodoräknandet rekommenderas att du följer den ordinarie studiegången.

Tillgodoräkna kurs

Det är viktigt att du anger vilken kurs i programmet som du anser att du kan tillgodoräkna och mot vad.
Om du vill ansöka om tillgodoräkning av fler kurser inom ett progam, skickar du in en ansökan per kurs inom programmet.
Genom programmets studieplan, som du hittar i utbildningsplanen, kan du se vilka kurser som ingår i ditt program. I kursplanen kan du se vilka kursmål som ska vara uppfyllda för att avklara kursen.

Sök utbildningsplan Sök kursplan

Tillgodoräkna arbetslivserfarenhet

Om du har yrkeserfarenhet inom skola/förskola som motsvarar kursmålen i någon av dina kurser har du möjlighet att ansöka om att tillgodoräkning.

I din ansökan ska du skicka med:

  • Självvärdering/Kompetensbeskrivning där du själv beskriver din reella kompetens i relation till målen för den kurs du ansöker om tillgodoräknande för. Det innebär att du ska visa hur kursmålen (se kursplan) har uppnåtts genom ditt arbete. Beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen ska göras i relation till samtliga kursmål. En underskrift av din nuvarande eller tidigare chef skall verifiera den kompetens du beskrivit.
  • Intyg från arbetsgivaren, tjänstgöringsintyg, som styrker hur länge du varit anställd, hur många procent av heltid du arbetat under denna tid samt vilken befattning du haft. Om du läser till ämneslärare ska det också framgå vilket/vilka ämnen du undervisat i. Om så behövs kan flera intyg lämnas. 
  • Eventuella övriga handlingar som styrker din kompetens.

OBS! Vid ansökan om tillgodoräknande av VFU-kurser gäller särskilda ansökningsdatum. För att du ska kunna garanteras svar innan kursstart så måste ansökan vara komplett och ha inkommit till oss senast den 15 april (för kurs som läses följande hösttermin) alternativt senast den 15 oktober (för kurs som läses följande vårtermin).

Tillgodoräkna utländsk utbildning

Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Studentavdelningen.

Tillgodräkna utländsk utbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin