Genomfunktion

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG322

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga och teknikdrivna strategier som idag tillämpas inom det molekylärbiologiska fältet. Ett viktigt inslag i kursen är dess fokus på experimentell design och vi tränar på att utvärdera när och hur olika metoder kan användas. Olika metoder och strategier för genomsekvensering (genomik) diskuteras ingående, inklusive tillämpningar som metagenomik och jämförande genomik.

Kursen ger olika verktyg för storskalig analys av genuttryck och genfunktion: RNA-undersökning (transkriptomik), analyser på protein-nivå (proteomik), samt metoder för att studera olika grupper av metaboliter (metabolomik). Kursen täcker även metoder och tillämpningar inom klassisk genetik, så som mutagenes och geninaktivering, samt användande av modellorganismer. Etiska aspekter på genetik och genomik diskuteras.

Kursen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Varje student utför en litteraturstudie knuten till kursinnehållet, vilken redovisas muntligt och i en skriftlig sammanfattning, inom ramen för kommunikationsträningen Dialog för naturvetare (DiaNa). Studiebesök till lokala bioteknikföretag och/eller genomikplattformar arrangeras för att ge aktuella exempel på tillämpningar inom ämnesområdet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin