Genomfunktion

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG322

Kod
1BG322
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 150 hp inklusive 60 hp biologi och 30 hp kemi inklusive någon av kurserna Mikrobiell genetik eller Genetisk och molekylär växtbiologi, alternativt genomgången Molekylärbiologi och genetik II, Molekylär cellbiologi eller Populationsgenomik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens övergripande målsättning är att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper om klassiska såväl som nya storskaliga metoder för molekylärbiologisk analys, samt att diskutera och utvärdera när och hur dessa metoder bäst används.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och differentiera mellan olika nivåer av storskaliga och globala analyser, inom genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik, metagenomik och systembiologi
  • redogöra för samt visa förståelse för användningen av ett brett spektrum av funktionsgenomiska metoder, och aktuell teknisk utveckling inom genomik och funktionsgenomik
  • föreslå och skissera lösningar till teoretiska och experimentella frågeställningar inom genomik och funktionsgenomik, med hjälp av så väl klassiska som nya tekniker
  • planera och genomföra ett mindre funktionsgenomiskt projekt, både teoretiskt och experimentellt
  • behandla och analysera storskaliga experimentella dataset, och presentera resultat och tolkningar på ett vetenskapligt stringent sätt
  • kritiskt granska forskningsrapporter och publikationer rörande genomik och funktionsgenomik, och kunna föreslå alternativa tolkningar och relevanta uppföljande experiment
  • identifiera och diskutera etiska aspekter av genetik och genomik.

Innehåll

Kursen omfattar de aktuella metoder som används för att analysera genom och genfunktion, från klassiska genetiska metoder till de senaste storskaliga metoderna. Fokus ligger på experimentell design och strategier för att välja mellan olika metoder. Ämnen som behandlas inkluderar genomik, metagenomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik and systembiologi, såväl som modellorganismer, metoder för geninaktivering och diskussioner om etiska aspekter av genetik och genomik. Aktuella exempel på utnyttjande och utveckling av funktionsgenomisk metodik inom modern bioteknik-industri ingår.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturprojekt, laborationer och studiebesök. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser: Teori 8 hp; Laborationer 5 hp; Litteraturprojekt 2 hp

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov samt aktivt deltagande i seminarier och forskningsprojekt. Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer och skriftliga laborationsrapporter som följs upp med muntliga presentationer. Delkursen litteraturprojekt redovisas skriftligt enligt instruktion, samt muntligen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin