Semitiska språk: självständigt arbete

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AA900

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Du gör ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats i studier på avancerad nivå i semitiska språk. Det ska ge dig god kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta, hur man prövar vetenskapliga hypoteser och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som filologisk fördjupning inom minst ett semitiskt språk.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin