Kulturantropologi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA206

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen och dess fyra delkurser förmedlar fördjupande kunskaper och verktyg för antropologisk analys av kulturell och samhällelig variation. Den behandlar metoder utifrån olika teoretiska perspektiv i förhållande till regionala sammanhang.

Den första delkursen, Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt, behandlar antropologins idéhistoria samt vad ämnets historia kan bidra med för förståelsen av samtiden. Styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar undersöks samt hur äldre teorier skiljer sig från de teoretiska perspektiv som används idag.

Delkurs två, Homo Politicus: etnografiska perspektiv, tar upp hur politisk antropologi genom modeller kan förklara gruppdynamik inom sociala grupperingar och strömningar. Kursen behandlar etnografiska perspektiv på identitetsskapande processer, makt, motstånd och politisk organisering.

Den tredje delkursen, Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar, behandlar andliga vardagspraktiker och hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser. Vad betyder det att vara religiös och vad innebär trosföreställningar i vardagen? Hur kommer det sig att rörelser och konflikter i världen ofta refereras till i termer av religiösa föreställningar?

Den fjärde och avslutande delkursen, Mänskligheten i rörelse, behandlar en värld i ständig förflyttning. Folk flyr krig och katastrofer, flyttar för att få förbättrade levnadsvillkor eller av nyfikenhet. Globaliseringsprocesser skapar möjligheter för mobilitet och spridning av såväl varor som kulturella föreställningar. Såväl acceptansen för som motståndet mot migranter ökar, den globala ekonomin ger effekter på miljö och samhälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin