Historia i praktiken: Berättande och historiebruk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH906

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar användandet av historia både inom och utom universiteten. Inledningsvis tematiseras olika teoretiska perspektiv på historiska berättelser, historiebruk och värdet av historia, från Nietzsche till vår tid. Men kursens tyngdpunkt ligger på mer praktiska övningar. Härvidlag tar vi vår utgångspunkt i det offentliga historieberättande och historiebruk som hela tiden pågår i samhället och formar föreställningsvärldar och tänkesätt.

På kursen ska vi träna förmågan att upptäcka och analysera både explicita och implicita historiska berättelser i nutid och dåtid. Vi tar upp flera samtidsaktuella fallstudier, till exempel berättelser om Europa, om modern samhällsutveckling och om ekonomin. Ett viktigt inslag är analysen av olika berättelser om samma fenomen. Här tematiseras också frågor om hur man kan skapa historiska framställningar med utgångspunkt i värderingar utan att kompromettera vetenskapliga krav. Syftet med kursen är att träna praktiska färdigheter som är värdefulla för såväl arbetet med kandidat- och masteruppsatser som för samhällsengagemang och arbetsliv.

Kursen ingår i Historikerprogrammet, men är också tänkt för andra historiestuderande efter B-nivå. Kursen är en av fyra kurser som kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen:

  • Historia i praktiken: Materiell kultur (ges av historiska institutionen)
  • Historia i praktiken: Berättande och historiebruk (ges av institutionen för idéhistoria)
  • Historia i praktiken: Statistik i samhället (ges av institutionen för idéhistoria)
  • Historia i praktiken: Kunskap och politik (ges av ekonomisk-historiska institutionen)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin