Flerspråkighet och utbildning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SV268

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar utbildningens roll i att stödja flerspråkighet och andraspråksinlärning. Här exemplifieras och diskuteras forskning om utbildningsmodeller och undervisningspraktiker som visat sig framgångsrika i att stödja flerspråkiga individers lärande i olika samhälleliga kontexter. Olika sätt att organisera flerspråkig utbildning i Sverige diskuteras med beaktande av språk- och utbildningspolitiska ramverk.

Under kursen görs även en kritisk genomlysning av forskning och hur nationella utbildningssystem bidrar till att normalisera vissa föreställningar om språk, utbildning och undervisning och vilka konsekvenser detta får för synen på flerspråkiga praktiker och deras talare. Centralt för kursen är att belysa ämnesområdets övergripande frågeställningar, teorier och metoder och forskningens praktiska implikationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin