Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AK300

Kod
5AK300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Antikens kultur och samhällsliv G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 23 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Antikens kultur och samhällsliv B.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

- ha erhållit en fördjupad kunskap utöver baskurserna vanligen i anknytning till pågående forskning vid institutionen.

- ha förmåga att självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt och historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats.

- ha förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i olika former kommunicera denna. Ha kännedom om referenshanteringsprogram.

Innehåll

Moment 1 Teori och metod (7,5 hp)

Studier av teori och metod, inkl. orientering om källmaterialsökning.

Moment 2 Skrivkurs (7,5 hp)

Den vetenskapliga texten, analyser och övningar. Här ingår också utbildning i informationskompetens och referenshantering i samarbete med bibliotekets personal.

Moment 3 Examensarbete (15 hp)

Utarbetande av en vetenskapligt dokumenterad uppsats. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av antikt källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. På moment 1 och 3 ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. På Moment 2 ges betygen Underkänd eller Godkänd. Uppsatsen ventileras på seminarium. På hel kurs ges betygen Godkänd och Väl godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin