Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AK300

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AK300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Antikens kultur och samhällsliv G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 23 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Antikens kultur och samhällsliv B.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

- ha erhållit en fördjupad kunskap utöver baskurserna vanligen i anknytning till pågående forskning vid institutionen.

- ha förmåga att självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt och historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats.

- ha förmåga att utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i olika former kommunicera denna. Ha kännedom om referenshanteringsprogram.

Innehåll

Moment 1 Teori och metod (7,5 hp)

Studier av teori och metod, inkl. orientering om källmaterialsökning.

Moment 2 Skrivkurs (7,5 hp)

Den vetenskapliga texten, analyser och övningar. Här ingår också utbildning i informationskompetens och referenshantering i samarbete med bibliotekets personal.

Moment 3 Examensarbete (15 hp)

Utarbetande av en vetenskapligt dokumenterad uppsats. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, en kritisk bearbetning av antikt källmaterial och/ eller en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. På moment 1 och 3 ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. På Moment 2 ges betygen Underkänd eller Godkänd. Uppsatsen ventileras på seminarium. På hel kurs ges betygen Godkänd och Väl godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin