Arkeologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR260

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR260
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 23 januari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

– ha kännedom om kulturutvecklingen i Skandinavien under förhistorisk tid och äldre medeltid

– ha kännedom om det arkeologiska källmaterialet

– ha kännedom om arkeologins teori och metoder

– ha inblick i arkeologiämnet utifrån ett globalt och jämförande perspektiv

– kunna utföra allmänna samt inom kunskapsområdet grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger och ha kännedom om enkel referenshantering.

Innehåll

Moment 1 Introduktion, 1,5 hp

Introduktionsvecka som ger en inblick i grundläggande arkeologiska begrepp och det arkeologiska tolkningsperspektivet. Kursens olika moment och uppläggning behandlas, liksom det efterföljande arkeologprogrammets mål och uppläggning.

Moment 2 Skandinavien under perioden stenålder t.o.m. äldre bronsålder, 7,5 hp

Ger en översiktlig förståelse för kulturutvecklingen i Skandinavien från istidens slut t.o.m. äldre bronsålder (ca 1000 f.Kr), insatt i ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkten är aktuell arkeologisk forskning som presenteras mot bakgrund av moderna arkeologiska översikter. Avsikten är att förmedlade kunskap om förhistorien utifrån ett tolkande arkeologiskt perspektiv. Här ingår också utbildning i informationskompetens och referenshantering i samarbete med bibliotekets personal.

Moment 3 Skandinavien under perioden yngre bronsålder till äldre medeltid, 7,5 hp

Ger en översiktlig förståelse för kulturutvecklingen i Skandinavien under perioden yngre bronsålder t.o.m. äldre medeltid (ca 1250 e.Kr), insatt i ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkten är aktuell arkeologisk forskning som presenteras mot bakgrund av moderna arkeologiska översikter. Avsikten är att förmedla kunskap om förhistoria och medeltid utifrån ett tolkande arkeologiskt perspektiv.

Moment 4 Det internationella perspektivet: Global och jämförande arkeologi, 6 hp

Momentet ger en överblick över arkeologisk forskning i ett internationellt, utomeuropeiskt perspektiv. Undervisningen förmedlas med exempel från pågående forskning i främst Östafrika, Syd- och Mellanamerika samt Sydostasien.

Moment 5 Arkeologins teori och metod, 7,5 hp

Här ges en övergripande inblick i arkeologiska källmaterial samt deras tolkning i olika kontexter. I momentet behandlas sådana naturvetenskapliga metoder som tillämpas inom arkeologin samt ges en inblick i GIS (Geografiskt InformationsSystem). Momentet ger även en orientering i arkeologisk vetenskaps- och kulturteori från 1800-talet fram till idag.

Undervisning

För moment 1 sker undervisningen i form av föreläsningar.

I moment 2 – 5 sker undervisningen i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.

Examination

Moment 1: Obligatorisk närvaro.

Moment 2 – 5: Avslutas med skriftlig tentamen och/eller hemskrivning.

För momenten 2 – 5 används betygen Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

Övriga föreskrifter

Kunskaper i läsning av engelska är nödvändig.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin