Persisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PE230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PE230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 februari 2007
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-02-15.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Avseende delkurs 4: Persisk litteratur

översiktligt redogöra för den nypersiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 900 e.Kr. och framåt

beskriva olika typer av klassisk persisk diktning

redogöra för fyra viktiga klassiska persiska diktares liv och litterära verk

redogöra för olika genrer inom den klassiska persiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer

beskriva framväxten av den moderna persiska prosan

redogöra för nya trender i den persiska poesin

redogöra för de viktigaste moderna persiska författarnas liv och litterära verk

analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle

redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen

Innehåll

Kursen syftar till att gen en introduktion till författare, genrer och epoker i den klassiska och moderna persiska litteraturen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt litteraturseminarier, där persisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser nybörjarstudier inom ämnesområdet persiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 112,5 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin