Persisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PE230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PE230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2012
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Persiska B (5JR201) och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten minst kunna

  • översiktligt redogöra för den nypersiska litteraturens utveckling i dess historiska kontext från ca. 900 e.Kr. och framåt,
  • beskriva olika typer av klassisk persisk diktning,
  • redogöra för fyra viktiga klassiska persiska diktares liv och litterära verk,
  • redogöra för olika genrer inom den klassiska persiska prosan samt namnge viktiga verk inom olika genrer,
  • beskriva framväxten av den moderna persiska prosan,
  • redogöra för nya trender i den persiska poesin,
  • redogöra för de viktigaste moderna persiska författarnas liv och litterära verk,
  • analysera den persiska litteraturens roll i dagens iranska samhälle,
  • redogöra för viktiga teman i den persiska muntliga litteraturen.

Innehåll

Kursen syftar till att gen en introduktion till författare, genrer och epoker i den klassiska och moderna persiska litteraturen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt litteraturseminarier, där persisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser nybörjarstudier inom ämnesområdet persiska. Fördjupning till filosofie kandidatexamen kräver ytterligare 112,5 hp inom detta, varav en kandidatuppsats om 15 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Persiska B (5JR201).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin