Arkeologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR260

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR260
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 augusti 2010
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha uppnått följande mål:

– kunna diskutera kulturutvecklingen i ett globalt och nordeuropeiskt perspektiv under den tid och de situationer då materiella lämningar är det främsta källmaterialet

– vara medveten om det arkeologiska källmaterialets speciella karaktär

– kunna diskutera arkeologins teori och metoder samt vara medveten om hur arkeologi och samtid förhåller sig till varandra

– översiktligt kunna redogöra för arkeologins vetenskapshistoria i ett nordiskt och globalt perspektiv

– kunna utföra allmänna samt inom kunskapsområdet arkeologi grundläggande sökningar i bibliotekets tryckta och digitala samlingar och bibliotekskataloger samt ha kännedom om enkel referenshantering.

Innehåll

Moment 1 Introduktion till arkeologi och tidig historia, 7,5 hp

Momentet tar upp studiet av tidiga kulturer och dess källmaterial. Som ämne är arkeologi universellt och det faller sig därför naturligt att inledningsvis jämföra likartade kulturyttringar i ett globalt perspektiv. Momentet tar upp frågan om skillnaden och sambandet mellan materiell och skriftlig kultur och sätter in förhistorien i ett perspektiv där samhälleliga yttringar kan sägas läggas till varandra så som jordbruk till insamling/fångst eller stadsbebyggelse till lantbebyggelse eller skrift till tal.

Moment 2 Afrikansk och jämförande arkeologi, 7,5 hp

Momentet beskriver människoblivandet och människans spridning från Afrika över världen. Därefter jämförs, med utgångspunkt från globala miljöer och arkeologi, generella kulturyttringar som fångst-, jordbruks- och stadssamhällen. Människans sätt att samspela med och behärska skiftande miljömässiga förutsättningar tas upp i ett långsiktigt perspektiv med exempel från olika delar av världen. På kursen introduceras även det arkeologiska primärmaterialet, fornsakerna och deras sammanhang.

Moment 3 Nordeuropeisk och jämförande arkeologi, 7,5 hp

Momentet behandlar nordeuropeisk arkeologi med tyngdpunkt på Skandinavien och utgår från samhällets dynamik och tröghet. Genom jämförelser förmedlar kursen insikten att varken Skandinavien eller Nordeuropa kan förstås utan vidare geografiska perspektiv. Kursen är kronologiskt upplagt och förmedlar insikten om vilka för- och nackdelar som ligger i den traditionella förståelsen av förhistorien som en serie av åldrar, till exempel stenålder, bronsålder och järnålder. I momentet introduceras även det arkeologiska primärmaterialet, fornsakerna och deras sammanhang.

Moment 4 Arkeologi och samhälle, 7,5 hp

Momentet tar upp det förhållande att arkeologi och kulturminnesvård inte är objektiv och neutral i förhållande till forntiden. Arkeologer är präglade av sin samtid och tar därför i praktiken och i sin forskning ställning till samtidens stora frågor. Detta speglar sig också i arkeologins historiska utveckling som momentet tar upp och belyser med exempel i ett globalt perspektiv. Arkeologins förhållande till nationalstaten, samt koloniala och postkoloniala samhällen liksom frågan om etnicitet och kulturell identitet tas upp till behandling.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination kan ske genom skriftlig salsskrivning, skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen, eller genom någon kombination av dessa examinationsformer fastställd av kursansvarig examinator. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget Väl Godkänd om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin