Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE011

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE011
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 maj 2011
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

En B, Ma B, Nk A, Sh A (områdesbehörighet 6b)

Mål

Ett syfte med kursen är att grundlägga matematiska och didaktiska begrepp och teorier för senare studier inom matematikdidaktik. Ett andra syfte är att förbereda för uppgiften att undervisa enligt och förhålla sig till aktuella styrdokument. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- föra skriftliga didaktiska och matematiska resonemang

- föra skriftliga matematiska resonemang vid lösning av uppgifter i matematik.

- förankra resonemangen i didaktiska och matematiska begrepp och teorier.

- redogöra för grundläggande matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

- använda analytiska begrepp för att urskilja och beskriva villkor och förutsättningar för matematikundervisning och tänkande och lärande i matematik.

- motivera sina ställningstaganden om undervisning och lärande i matematik utifrån grundläggande matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

- använda och integrera estetiska uttrycksformer för att representera ett matematiskt innehåll.

- sammanfatta vetenskapliga texter.

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden.

- Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde och undervisningspraktik

- Grundläggande taluppfattning och talbegrepp

- Representationsformer och talbeteckningssystem

- Aritmetik med rationella tal. Detta innefattar addition, subtraktion, multiplikation och division med hela tal samt enkla bråktal. Dessutom ingår olika räknestrategier samt relationen mellan operationer.

- Algebra. Tyngdpunkten ligger på talmönster, relationerna likhet, olikhet och 'skilt från' samt enkla ekvationer och funktioner

- Grundläggande teorier om kunskap, lärande och undervisning i matematik. Tyngdpunkten ligger dels på de didaktiska grundbegreppen syfte, innehåll och metod, dels på teorier om begreppsbildning, taluppfattning och räkneoperationer.

- Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.

- Aritmetikens och algebrans historia

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och lektioner.

Examination

- Skriftlig salstenta

- Skriftlig och/eller muntliga examinationer under kursens gång

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin