Sociologi och socialpsykologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC107

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC107
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialpsykologi G1N, Sociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 december 2012
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i Sociologi och Socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Kursen ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B och Socialpsykologi B.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse. Kursen består av två delkurser.

1.Introduktionskurs, 15 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv organisation och personal (AOP).

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redovisa grundläggande kunskaper om sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på hur sociologer analyserar samhällets karaktär och funktionssätt liksom dess relation till människans sociala handlande
  • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
  • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
  • visa förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga rapporter om massmediala analyser av sociologisk och socialpsykologisk forskning
  • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i ett akademiskt seminarium

2. Identitet och kultur, 15 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om relationen mellan individ och samhälle genom studier av hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redovisa grundläggande kunskap om samspelet mellan individ och samhälle
  • redovisa grundläggande kunskap om teorier om grupprelationer, status och social identitet
  • visa förtrogenhet med hur inneslutning och uteslutning, ritualer och gränsdragningar fungerar och skapas
  • visa förtrogenhet med hur makt, mening och kunskap hänger samman

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga delkurser. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin