Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE011

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE011
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 november 2012
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Mål

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- föra didaktiska och matematiska resonemang, såväl muntligt som skriftligt.

- beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att motivera ställningstaganden beträffande undervisning och lärande i matematik.

- självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ.

- redogöra för teorier gällande matematisk begreppsutveckling och språkets betydelse för matematikinlärning.

- redogöra för skolans läro- och kursplaner och sätta dessa i relation till undervisning och lärande i matematik.

- använda olika undervisningsmaterial och tekniker utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

- sammanfatta vetenskapliga texter.

- använda och integrera estetiska uttrycksformer för att representera ett matematiska innehåll.

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden:

- Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.

- Grundläggande taluppfattning.

- Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.

- Aritmetik innefattande addition, subtraktion, multiplikation och division med naturliga tal samt enkla bråktal.

- Räknelagar, räknestategier, procenträkning och huvudräkning.

- Algebra innefattande talföljder, likheter/olikheter, ekvationer och funktioner.

- Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning, aritmetik och algebra.

- Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.

- Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och språkets betydelse i lärandet av matematik.

- Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.

- Matematiska influenser från olika kulturer.

- Estetiska uttrycksformer.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och lektioner.

Examination

- Skriftlig salstentamen.

- Skriftliga och/eller muntliga examinationer under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin