Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE011

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE011
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 3 september 2013
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Mål

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- föra didaktiska och matematiska resonemang, såväl muntligt som skriftligt.

- beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att motivera ställningstaganden beträffande undervisning och lärande i matematik.

- självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ.

- redogöra för teorier gällande matematisk begreppsutveckling och språkets betydelse för matematikinlärning.

- redogöra för skolans läro- och kursplaner och sätta dessa i relation till undervisning och lärande i matematik.

- använda olika undervisningsmaterial och tekniker utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier.

- sammanfatta vetenskapliga texter.

- använda och integrera estetiska uttrycksformer för att representera ett matematiska innehåll.

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden:

- Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.

- Grundläggande taluppfattning.

- Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.

- Aritmetik innefattande addition, subtraktion, multiplikation och division med naturliga tal samt enkla bråktal.

- Räknelagar, räknestategier, procenträkning och huvudräkning.

- Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.

- Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.

- Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och språkets betydelse i lärandet av matematik.

- Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.

- Matematiska influenser från olika kulturer.

- Estetiska uttrycksformer.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och lektioner.

Examination

- Skriftlig salstentamen.

- Skriftliga och/eller muntliga examinationer under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin