Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AK300

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AK300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Antikens kultur och samhällsliv G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 februari 2014
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Antikens kultur och samhällsliv B.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Tvärvetenskaplig teori och metod

- redogöra för och kontrastera övergripande drag i ett urval av teoribildningar inom human- och naturvetenskaperna

- i grupper med deltagare från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi (Skandinavisk och Global), Assyriologi, Egyptologi och Osteologi diskutera ofta förekommande teoretiska och metodologiska problem och möjliga lösningar.

Antikvetenskaplig teori och metod

- i tal och skrift beskriva och värdera för antikvetenskapen relevant teori och metod på ett initierat sätt

- identifiera ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar det tilltänka examensarbetet

Kandidatuppsats

- självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt eller historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats

- utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna

- ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal

Innehåll

Moment 1. Tvärvetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Momentet tar upp ett urval av teoribildningar inom olika discipliner och vetenskapsgrenar, företrädelsevis inom humanvetenskaperna, för att tydliggöra skillnader och likheter i betraktelsesätt, genomförande och resultat. Momentet innehåller även ämnesöverskridande diskussioner av problemkomplex relaterade till varandra vad gäller källtyper, perioder eller temata med deltagare från Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi (Skandinavisk och Global), Assyriologi, Egyptologi och Osteologi.

Moment 2. Antikvetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Momentet behandlar för antikvetenskapen aktuell teori och metod ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Ett historiskt perspektiv på ämnets teoriutveckling förmedlas också. Deltagarna identifierar under momentet ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar deras individuella examensarbeten.

Moment 3. Kandidatuppsats 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständigt identifierad och avgränsad problemställning, en kritisk bearbetning och diskussion av ett källmaterial samt en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. På moment 1 ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På moment 2 och 3 ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Uppsatsen ventileras vid ett seminarium. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin