Handledd verksamhetsförlagd utbildning

28 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC117

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC117
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ingår i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet, 210 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 105 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.

Mål

Kursens mål är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i det sociala arbetet på individ-, grupp- och samhällsnivå, utifrån en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt. Vidare är målet att studenten tillägnar sig färdigheter i att kritiskt och teoretiskt reflektera över den egna professionella rollen och identiteten i det sociala arbetet.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och reflektera över den egna praktikplatsens verksamhetsmål, organisation och samhällsorganisatoriska inplacering
 • redogöra för och visa förståelse för sambandet mellan och betydelsen av det sociala arbetets teorier i praktiskt arbete
 • redogöra för erfarenhetsbaserad kunskap om handläggning av klientärenden med olika arbetssätt och metoder i socialt arbete såsom behovsbedömning, utredning, beslut och uppföljning
 • redogöra för kunskaper om arbetsledning, organisationsutveckling, personalfrågor och ekonomi

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala problem och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kunna ta emot handledning och reflektera över den egna läroprocessen
 • kommunicera, diskutera och visa förståelse av behovet av att kontinuerligt utveckla sin yrkeskompetens

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och visa förståelse för etiska principer, empowerment och professionellt förhållningssätt
 • visa förmåga till empati och professionellt bemötande
 • kritiskt reflektera över maktfrågor och den egna personens betydelse i mötet med brukare
 • reflektera över teamarbete för att förstå vikten av vad lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper har i socialt arbete
 • kritiskt reflektera över den kommande yrkesrollen och det sociala arbetets yrkespraktik

Innehåll

Kursen innehåller och behandlar följande:

 • handledd verksamhetsförlagd utbildning inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden
 • undervisning som behandlar såväl teoretiska som praktiska tillämpningar i socialt arbete
 • genomförande av vissa arbetsuppgifter självständigt, så som professionella samtal och dokumentation
 • reflektioner kring egen läroprocess, yrkeskompetens och handledning

Undervisning

Undervisningen består av handledning, föreläsningar och seminarier. Deltagande i såväl den verksamhetsförlagda utbildningen, som deltagande i seminarier och föreläsningar är obligatoriskt. Frånvaro kan endast kompenseras om särskilda skäl föreligger.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, aktivt deltagande i seminarier och i den verksamhetsförlagda utbildningen. Ansvaret för bedömningen åvilar ansvarig lärare vid institutionen. Bedömningen görs utifrån en skriftlig handledarrapport och praktikrapport. I bedömningen beaktas studentens mognad, eget omdöme samt förmåga till kunskapstillämpning, reflektion och kritisk analys. För godkänt betyg (G) på hela kursen krävs godkända skriftliga uppgifter, aktivt seminariedeltagande och i grupparbeten samt godkänt fältstudiearbete. Vid underkänt betyg, ges efter begäran möjlighet att göra om den handledda verksamhetsförlagda utbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin