Svenska som andraspråk A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS186

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS186
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Mål

Delkurs 1. Skolan i det mångkulturella samhället 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
 • redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
 • redogöra för faktorer som påverkar andraspråksinlärning - både på samhällsnivå och individnivå

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper om grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
 • analysera svenskt inlärarspråk, särskilt i fråga om grammatisk utveckling
 • beskriva hur olika arbetssätt kan användas i grammatikundervisningen

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma inlärares uttal
 • redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och beskriva hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
 • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärningen
 • redogöra för teorier om litteracitet samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 • analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå och inlärningsstrategier
 • redogöra för och jämföra olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Skolan i det mångkulturella samhället, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, Fonetik och muntlig kommunikation samt Andraspråksinlärning i teori och praktik.

Delkurs 1. Skolan i det mångkulturella samhället, 7,5 hp

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation, 7,5 hp

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin