Arkeologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR260

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR260
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 december 2016
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Människoblivandet och jägare/samlare

 • redogöra för de viktigaste källorna till och teorierna om människans evolutionära bakgrund
 • särskilja de stadier i evolutionen som lett fram till den anatomiskt moderna människan
 • diskutera framväxten av begreppet jägare – samlare och dess betydelse för en modernitetsdiskurs
 • redogöra för jägare – samlare som samhällsform och dess arkeologiska uttryck
 • redogöra för framväxten av de tidigaste jordbrukssamhällena

Att bruka jord, att skapa monument

 • redogöra för grunderna för indelning av fornsaksmaterialet från neolitisk tid och bronsålder och, i ett globalt jämförande perspektiv, hur detta relaterats till arkeologiska periodindelningar
 • redogöra för och problematisera skilda tolkningar av neolitiseringsprocessen i Skandinavien och dess kontinentala relationer, i ett globalt jämförande perspektiv,
 • resonera kring och problematisera tolkningar av metallernas introduktion i Skandinavien och dess kontinentala relationer, i ett globalt jämförande perspektiv,
 • kritiskt diskutera hur arkeologin har tolkat avgörande samhällsförändringar under perioden neolitisk tid och tidig bronsålder

Stammar, stater, marknader och städer

 • redogöra för samhällets utveckling från stam till stat i Skandinavien i ett globalt jämförande perspektiv
 • diskutera grundläggande förändringar i materiell kultur i Skandinavien i ett globalt jämförande perspektiv
 • diskutera grundläggande ideologiska förändringar i Skandinavien i ett globalt jämförande perspektiv

Historisk arkeologi

 • redogöra för etablerad forskning inom fältet historisk arkeologi, och dess frågeställningar och dess målsättningar
 • diskutera ett urval fallstudier inom historisk arkeologi från olika delar av världen och tidsperioder
 • utveckla argument för historisk arkeologi som vetenskaplig praxis och kritiskt granska dess bruk av källor utifrån olika exempel

Innehåll

Moment 1. Människoblivandet och jägare/samlare 7,5 hp

Momentet behandlar hur den moderna människan genom evolutionen formats till den hon är idag. Mot bakgrund av genetisk och antropologisk forskning innefattar detta insikter i hur vi utvecklats ur tidigare stadier av primater till den symbolbrukande och verktygsanvändande människan. Det handlar också om grundläggande kunskaper om livet som jägare och samlare, den försörjningsekonomi som karaktäriserar de icke jordbrukande mänskliga samhällena. I kursen behandlas även hur dessa jägare-samlare utvecklade en ny försörjningsform, jordbruket liksom konsekvenserna av denna omställning av samhället.

Moment 2. Att bruka jord, att skapa monument 7,5 hp

Momentet behandlar jordbruket och boskapsskötselns introduktion i det skandinaviska området och i ett globalt jämförande perspektiv, liksom de effekter den förändrade ekonomin hade på samhällena. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras i ett europeiskt och vidare perspektiv. Kursen ger också en introduktion till fornsaksmaterialet under neolitikum och bronsåldern.

Moment 3. Stammar, stater, marknader och städer 7,5 hp

Momentet behandlar Skandinaviens järnålder och tidiga medeltid utifrån ett globalt jämförande perspektiv. Samhällsutvecklingen från stam till stat studeras genom materiell kultur och de tidigaste textuella källorna. Centralt i studiet av samhällsförändringen står fornsaker, materiell kultur, gravar, gravfält och offerfynd, hus, byar och bebyggda landskap.

Moment 4. Historisk arkeologi 7,5 hp

Momentet syftar till att ge deltagarna en grundläggande kännedom och förståelse för studier av den medeltida och moderna världen utifrån ett historiskt arkeologiskt perspektiv, där en mångfald av olika källor används såsom bilder, texter och materiella lämningar. Exempel på olika frågeställningar som kan besvaras inom historisk arkeologi kan beröra sociala förhållanden, vardagslivet och produktion, så som boende, odling eller hantverk, så väl som mer övergripande frågor och processer, t.ex. kolonialism, urbanism, etnicitet, slaveri eller krig och konflikt. Kursen har ett globalt perspektiv och tar upp historisk arkeologi från många delar av världen..

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsningar av rätten att ta med kursen i examen:

Moment får ej medtas i examen om de lästs som motsvarande fristående kurser enligt aktuell eller andra kursplaneversioner.

Arkeologi baskurs A kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600 eller Global arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR620.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin