Matematik I för grundlärarprogrammet med inriktning mot Fk-3

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE011

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE011
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Mål

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • föra didaktiska och matematiska resonemang, såväl muntligt som skriftligt
 • beskriva innebörden av och använda matematiska och didaktiska begrepp, samt tillämpa dessa för att motivera ställningstaganden beträffande undervisning och lärande i matematik
 • självständigt lösa matematiska uppgifter, samt kunna redogöra såväl muntligt som skriftligt för olika lösningsalternativ
 • redogöra för teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärande i matematik
 • redogöra för hur skolans läro- och kursplaner i matematik är konstruerade och sätta dessa i relation till undervisning och lärande i matematik
 • använda olika undervisningsmaterial och tekniker utifrån matematiska och didaktiska begrepp och teorier
 • sammanfatta vetenskapliga texter inom matematikdidaktik.

Innehåll

Under kursen behandlas nedanstående områden:

 • Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.
 • Grundläggande taluppfattning.
 • Tal och talområden gällande heltal, rationella tal och reella tal.
 • Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.
 • Aritmetik innefattande de fyra räknesätten med heltal och enkla rationella tal, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, räkning i olika talbaser och aritmetikens fundamentalsats.
 • Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.
 • Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.
 • Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärandet i matematik.
 • Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.
 • Matematiska influenser från olika kulturer.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Obligatoriska seminarier och workshops förekommer och kräver aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen, skriftlig inlämningsuppgift och obligatorisk undervisning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin