Kostvetenskap: Masteruppsats

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2HK043

Kod
2HK043
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap.

Behörighetskrav

Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kostvetenskap, med genomgångna färdighetskurser varav minst 15 hp med godkänt betyg.

Mål

Efter avslutad uppsatskurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad insikt i masteruppsatsens kunskapsområde,
  • visa fördjupad metodkunskap inom uppsatsområdet.

Färdighet och förmåga

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar till det aktuella uppsatsarbetet,
  • kritiskt och systematiskt söka och välja vetenskaplig litteratur utifrån frågeställingar och relevans,
  • kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, planera och genomföra en empirisk undersökning med adekvat metodval utifån uppsatsens frågeställning,
  • analysera och kritiskt bedöma insamlat material,
  • muntligt och skriftligt presentera och försvara den egna uppsatsen, opponera på annan uppsats samt värdera och diskutera andra uppsatser under uppsatsseminarierna.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar,
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap respektive behov av forskning,
  • tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt.

Innehåll

Inom kursen tillämpar och fördjupar studenten sina kunskaper inom det kostvetenskapliga området genom att under handledning genomföra en empirisk studie. Särskild vikt läggs vid färdighetsträning i förmågan att självständigt planera, genomföra, analysera och presentera en studie utifrån ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen utmynnar i en skriven uppsats vars omfattning (30 hp) och struktur beskrivs i kursens studiehandledning. Uppsatsen behandlas i ett slutseminarium där rollerna som opponent respektive respondent tränas.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och självständigt arbete under handledning.

Examination

Examination görs av den uppsats som presenteras vid slutseminariet i samråd mellan handledare och examinator. Till grund för examinationen ligger också försvaret av uppsatsen, oppositionen på annan uppsats samt aktivt seminariedeltagande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin