Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AK300

Kod
5AK300
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Antikens kultur och samhällsliv G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Antikens kultur och samhällsliv A, 30 hp, och Antikens kultur och samhällsliv B, 30 hp.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Aktuell forntid

 • i tal och skrift beskriva och värdera för antikvetenskapen relevant teori och metod på ett initierat sätt
 • identifiera ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar det tilltänka examensarbetet

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar,
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria,
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen,
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi.

Kandidatuppsats

 • självständigt bearbeta och analysera arkeologiskt, konsthistoriskt eller historiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats,
 • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna,
 • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal.

Innehåll

Moment 1. Aktuell forntid 7,5 hp

Momentet behandlar för antikvetenskapen aktuell teori och metod ur ett arkeologiskt, historiskt och konstvetenskapligt perspektiv. Ett urval av texter representativa inom sin teoretiska och metodologiska genre läses och diskuteras. Ett historiskt perspektiv på ämnets teoriutveckling förmedlas också. Deltagarna identifierar under momentet ett teoretiskt komplex och metodologiskt tillvägagångssätt som passar deras individuella examensarbeten.

Moment 3. Kandidatuppsats 15 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning. Uppsatsen skall innefatta en självständigt identifierad och avgränsad problemställning, en kritisk bearbetning och diskussion av ett antikt källmaterial samt en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom arkeologisk forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för att ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt akribi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium av en studentkollega. Examination på engelska kan förekomma.

 • På moment 2. Probelmformulering och vetenskapligt skrivande ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 1. Aktuell forntid och 3. Kandidatuppsats ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).

För moment 1 och 2 kan, om särskilda skäl finns, examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin