Svenska språket B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV229

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV229
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Svenska språket A eller motsvarande

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse:

 • visa fördjupade kunskaper om svenskans struktur, variation och historiska utveckling
 • identifiera och redogöra för centrala språkvetenskapliga perspektiv, ämnestyper och teoribildningar samt omsätta dessa till forskningsrelevanta frågor

Färdighet och förmåga:

 • producera akademiska texter, såväl muntliga som skriftliga, på god svenska
 • genomföra språkvetenskapliga analyser på ord-, fras-, sats-, och textnivå med utgångspunkt i relevanta teorier och metoder
 • läsa och tolka äldre svenska texter

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • problematisera språkvetenskapliga kategorier, begrepp och beskrivningar
 • värdera och motivera val av teori, material och metod för en avgränsad språkvetenskaplig undersökning
 • visa fördjupad medvetenhet om språklig variation i samhället samt förståelse för språkpolitiska frågor

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper om och vetenskapliga perspektiv på svenska språkets struktur, användning och historia. Kursen består av fyra delkurser: En delkurs om språkets samverkan med samhället, en delkurs om språkhistoria, en delkurs om grammatik, text och betydelse samt en delkurs om olika perspektiv och angreppssätt inom aktuell språkvetenskaplig forskning. Kursen tränar även studentens språkfärdighet i tal och skrift.

Delkurs 1. Språket i samhället, 7,5 hp

Denna kurs behandlar sambandet mellan den samhälleliga strukturen, individens sociala situation och den språkliga kommunikationen. Syftet är att studenten ska fördjupa och tillämpa sina kunskaper om språklig variation, språkplanering och samtalsanalys samt om språksociologiska metoder och teorier.

Lärandemål för delkurs 1. Språket i samhället, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • med vetenskaplig terminologi beskriva och förklara språklig variation och förändring och dess samband med utomspråkliga faktorer
 • redogöra för och diskutera språksituation, språkpolitik och språkvård i Sverige
 • redogöra för och problematisera centrala språksociologiska metoder och teorier

Delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp

Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskaper om svenska språkets historia från vikingatid till nutid, samt att ge en introduktion till namnforskning.

Lärandemål för delkurs 2. Svenska språkets historia, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svenska språkets historia från vikingatid till nutid med avseende på struktur, ordförråd, genrer samt förhållandet mellan tal och skrift
 • redogöra för och problematisera grundläggande språkhistoriska begrepp
 • läsa och tolka texter från olika perioder av svenskans historia samt göra språkhistoriskt relevanta iakttagelser i dem
 • redogöra för huvuddragen i det svenska ort- och personnamnsskickets framväxt samt tillämpa några grundläggande begrepp och termer inom namnforskningen

Delkurs 3. Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Inom denna delkurs utvidgar studenten sina kunskaper om och färdigheter i strukturell analys av det svenska språket. Målet är att de studerande ska få flera redskap för att analysera och beskriva grammatiska och semantiska fenomen i meningar och texter, samtidigt som de utvecklar ett probleminriktat och vetenskapligt förhållningssätt till språket.

Lärandemål för delkurs 3. Grammatik, text och betydelse, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • visa kännedom om hur några olika modeller för beskrivning av språkets struktur är förankrade i olika teoribildningar
 • analysera strukturen i ord, satser och texter enligt några modeller
 • använda centrala handböcker för grammatisk analys
 • problematisera grammatiska kategorier, begrepp och beskrivningar

Delkurs 4. Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

I denna delkurs utvidgar och fördjupar studenten sina kunskaper om viktiga perspektiv och angreppssätt inom svensk/nordisk språkvetenskap och sin förståelse av hur dessa kan omsättas i språkliga undersökningar. Inom kursens ram genomför och redovisar studenten en mindre, språkvetenskaplig studie.

Lärandemål för delkurs 4. Språkvetenskaplig fördjupning, 7,5 hp

Efter genomgången delkurs ska studenten kunna:

 • beskriva och reflektera över aktuella studier från olika intresseområden inom svensk/nordisk språkvetenskap med särskild hänsyn till deras problem- och syftesformuleringar samt teoretiska och metodiska infallsvinklar
 • identifiera språkvetenskapligt relevanta forskningsfrågor
 • genomföra och presentera en mindre, språkvetenskaplig undersökning på ett vetenskapligt acceptabelt sätt

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Delkurserna examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledaren vid osäkerhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin