Introduktionskurs i persiska

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR122

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5JR122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken,
  • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning,
  • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften,
  • läsa elementära texter på persiska med begripligt uttal,
  • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära persiska texter,
  • översätta elementära persiska texter till svenska.

Innehåll

Kursens ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs med tre klassträffar samt kontinuerlig support via e-mail. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin