Kvalitetsteknik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG285

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG285
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c eller Matematik C (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • definiera kund, kvalitet och process i industriella företag och andra organisationer,
 • beskriva kvalitetsbegreppets utveckling,
 • tillämpa processperspektivet, bland annat genom användning av flödesscheman och blockmodeller,
 • genomföra grundläggande processanalyser,
 • redogöra för de huvudsakliga värderingarna, arbetssätten och verktygen som används inom kvalitetsteknik,
 • tillämpa de vanligaste kvalitetsarbetssätten och kvalitetsverktygen på industriella företag och andra organisationer,
 • analysera och redogöra för olika typer av variation och normalfördelat kvantitativt processutfall genom tillämpning av grundläggande statistiska verktyg,
 • beskriva hur begreppen kvalitetsteknik, ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra och kan stödja hållbar utveckling,
 • diagnosticera nuläge för processer med användning av relevanta mått,
 • tillämpa processynsättet på olika typer av processer genom att etablera grundläggande processledning,
 • tillämpa utmärkelsemetoden genom att analysera valda delar av en verksamhetsbeskrivning utifrån en modell för offensiv kvalitetsutveckling.

Innehåll

Moment 1: Kvalitetsteknik (6 hp)

Kvalitetsdefinitioner och kvalitetsperspektiv. Ständig förbättring. Kvalitetsutvecklingens historia - från ursprunget i industriella verksamheter och till andra organisationer. Hörnstenarna i en offensiv kvalitetsutveckling. Processer och processperspektivet. Olika arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckling, såsom de sju kvalitetsverktygen, de sju ledningsverktygen och riskanalys. Grundläggande statistiska begrepp såsom medelvärde, median, variationsvidd och standardavvikelse. Systematisk och slumpmässig variation. Analyser av normalfördelad data med hjälp av kapabilitets- och styrdiagramsberäkningar. Normalplotspapper och normalfördelningstabell. Kundmätningar. Datorbaserade hjälpmedel för att analysera kvantitativ data. Hur ledarskap, kvalitet och förbättring relaterar till varandra och kan stödja hållbar utveckling.

Moment 2: Processbaserad verksamhetsutveckling (3 hp)

Processledning för beskrivning av organisatoriskt nuläge och för identifiering av förbättringsmöjligheter. Mått och mätpunkter. För- och nackdelar med processynsättet. Beskrivning och analys av processer på operativ och på organisatorisk nivå för ett industriellt företag. Processbaserad verksamhetsutveckling,

Moment 3: Utmärkelsemodeller (1 hp)

Modeller för offensiv kvalitetsutveckling. Utmärkelsemetoden, dimensioner för bedömning, grundläggande värderingar, kriterier, bedömning av verksamhetsbeskrivning, konsensusmetodik, återföringsrapport.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, övningar, fallstudier, samt rapportskrivning.

Examination

Moment 1: Skriftligt prov (4 hp). Inlämningsuppgift (1 hp). Laborationer (1 hp).

Moment 2: Skriftligt prov (1 hp). Fallstudier och inlämningsuppgift (2 hp).

Moment 3: Fallstudier och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG231 Introduktion till kvalitetsteknik eller 1TG232 Kvalitetsutveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin